Tillsyn

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Riktlinjer för skolans tillsynsansvar

Styrdokument kategorisering: 
Riktlinjer

Tillsynsansvar förskola

Med tillsynsansvar menas ansvar för barnet.
Syftet med tillsynsansvaret är att barnet inte ska skadas på grund av olycka, inte kränkas och inte heller utsätta sig själv eller andra för skada.

Förskolechefen har det övergripande ansvaret och ska se till att personalen vet vad som gäller i ansvarsfrågor.

Tillsynsansvar skola

Med tillsynsansvar menas ansvar för elev eller ungdom.
Syftet med tillsynsansvar är att skolan ska förebygga så att eleven inte skadas på grund av olycka, inte kränks och heller inte utsätter sig själv eller andra för skada.

Tillsynsansvaret är kopplat till barn/ungdomars ålder och avtar med stigande ålder. Det gäller för barn och ungdom upp till 18 års ålder.

Välkommen till Markaryds kommuns skolwebb

Här har vi samlat information om barnomsorg, till exempel "24sju - barnomsorg på webben" och fritidshem men också om våra förskolor och grundskolor samt vår gymnasieskola (KCM) och vuxenutbildning.

Tillsyn

Kommunen har en skyldighet att göra tillsyn av att verksamheten med servering av alkohol samt försäljning av folköl och cigaretter sköts på ett tillfredställande sätt.

Läs mer

Plan för tillsyn alkohol

Plan för tillsyn tobak

Nya Plan- och bygglagen (PBL), PBL, Planbesked, Bygglovsprocessen, Kontrollansvarig, KA, Kontrollplan, Tekniskt samråd, Startbesked, Tillsyn, Slutsamråd, Slutbevis

Vilken betydelse har den nya plan- och bygglagen för dig?

Nedan har Miljö- och byggnadskontoret sammanställt de mest relevanta förändringarna i nya plan- och bygglagen som har betydande funktion just för dig.

Tillstånd

På sidan hittar du information om :
-  servering av alkohol enligt Alkohollagen
-  försäljning av folköl
-  försäljning av tobak
-  försäljning av receptfria läkemedel

Ansöknings- och anmälningsblanketter och anvisningar finns på respektive sida för utskrift. 

Andra språk/Other Languages