Kommunanställda trivs på jobbet

Kommunanställda tycks trivas på jobbet. Det visar i alla fall 2018 års Medarbetarundersökning för Markaryds kommun.

Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2018 för sjätte gången med i stort sett samma frågor som tidigare. Undersökningen har genomförts regelbundet sedan 2007, och årets resultat är mycket bra för samtliga förvaltningar - med generella förbättringar från en redan hög nivå.

Rekord på flera håll
Sett till samtliga förvaltningar har betygen ökat inom 14 av 15 delområden. Inom följande sex delområden nås det bästa resultatet hittills: ”Information”, ”Erkänsla”, ”Fysisk arbetsmiljö”, ”Ledarskap”, ”Jämlikhet och mångfald” samt ”Helhetsbedömning”.

Delområdena ”Arbetsbeskrivning/uppdrag” samt ”Arbetstillfredsställelse” får högst medelbetyg med 9,0 respektive 8,8 på en tiogradig skala. Lägst medelbetyg får delområdena ”Arbetstakt” samt ”Information” med 6,5 respektive 6,7.

Kommunstyrelseförvaltningen har ökat sina betyg inom samtliga 15 delområden och uppnår på tio av områdena det bästa resultatet hittills. Bäst medelbetyg uppnås inom delområdet ”Arbetstillfredsställelse” (8,7). Delområdet ”Trygghet och trivsel” har ökat med betyget 1,8.

Tekniska förvaltningen ökar inom 14 av 15 delområden. Den högsta ökningen av medelbetyget återfinns inom delområdet ”Arbetstillfredsställelse”, som ökar med betyget 1,9.

Inom utbildnings- och kulturförvaltningen ökar medelbetyget inom 9 av 15 delområden. Inom 3 delområden når man det bästa resultatet hittills.

Inom socialförvaltningen ökar medelbetyget inom 14 av 15 delområden och inom 4 delområden uppnår man det hittills bästa resultatet.

Tillförlitlighet i svarsfrekvensen
Personalchef Göran Elgmark informerade kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med årets sista sammanträde om resultatet. Svarsfrekvensen på årets medarbetarundersökning ligger på 67 %, vilket innebär en god tillförlitlighet i de svar som kommit fram.

Våra medarbetare sätter generellt betyg mellan 7 och 10 i de olika delområdena, vilket anses vara mycket bra. Resultatet i medarbetarundersökningen visar att Markaryds kommun är en arbetsplats där våra medarbetare generellt trivs bra och åstadkommer ett mycket gott resultat.

– Det är mycket glädjande att våra medarbetare ger ett så gott omdöme, säger personalchef Göran Elgmark. Det målmedvetna arbete vi påbörjat för att vara en god arbetsgivare verkar ha blivit en framgång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16