Två tunga uppdrag i SKL

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande (KD), har valts till ledamot i Sveriges kommuner och landstings styrelse.
- Nu utökas möjligheten att påverka alla de kommunala frågor som regeringen remitterar till SKL för yttrande, innan de ens blir förslag till riksdagen, säger han.

Bengt Germundsson blir även ledamot av arbetsutskottet och får därmed en central roll i SKL, som är arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.
Uppdraget innebär att en del av Germundssons tid kan komma att avsättas till dessa uppdrag. Frågan uppkommer då naturligt ifall det kan få konsekvenser på hans politiska uppdrag för Markaryds kommun.

Är det inte risk att det uppdrag som Markaryds kommuninvånare gett dig hamnar på efterkälken?
    – Nej, tvärtom. Att som politiker få sitta med i styrelsen för kommunsektorns främsta företrädare är nog det bästa sättet att utvecklas i sitt politiska uppdrag och öka sitt inflytande, säger Bengt Germundsson och poängterar att detta kanske innebär ytterligare 10 - 12 styrelsedagar på ett år jämfört med idag.
    – Ledamöter i SKL:s arbetsutskott har bland annat möten med företrädare för såväl myndigheter som departement. Det politiska uppdraget och inflytandet kan därmed växlas upp från att vara begränsat till kontoret i kommunhuset.

Germundsson anser att möjligheten att delta i remissyttranden till regeringen blir en viktig sak som kommer att gagna Markaryd.

Kan ditt uppdrag komma kommuninvånarna till dels på något annat sätt?
    – Jag kan bättre ta tillvara på det stora nätverk av kompetens som finns inom SKL, och inte minst den kunskap man tillgodogör sig inom en rad för kommunen mycket viktiga områden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16