Om lärarbehörigheten

Nedan kommenterar Lars-Ola Olsson, utbildningschef i Markaryds kommun, Skolverkets rapport om lärarbehörigheten.

”Skolverkets statistik gällande behöriga lärare i kommunerna år 2017 som publicerades föregående vecka visar att andelen behöriga lärare i landets grundskolor har minskat sedan år 2016. Statistiken visade att om man räknar antalet tjänstgörande lärare var drygt 70% av lärarna i Markaryds grundskolor behöriga i samtliga ämnen de undervisar i, vilket är i paritet med rikssnittet. Skolverkets generaldirektör menar att det ur ett nationellt perspektiv behövs ett helhetsgrepp och en strategi för att säkra lärarförsörjningen framöver.

I Markaryds kommun arbetar ansvariga målinriktat och strategiskt med att öka andelen behöriga lärare. I jämförelse med riket så har kommunen en hög andel lärare med lärarlegitimation. Andelen ligger på drygt 80% med lärarlegitimation men flera av lärarna undervisar i dagsläget emellertid i fler ämnen än de har behörighet i. Inom några ämnen som exempelvis spanska och teknik är det dessutom svårt att få tag i behöriga lärare. För att öka andelen lärare som är behöriga i samtliga ämnen de undervisar i har förvaltningen utvecklat samverkan med flera högskolor och grundskolorna tar dessutom regelbundet emot lärarstudenter. I verksamheterna finns även flera medarbetare som kombinerar arbete som lärare med studier på lärarhögskolan. Under det senaste året har flera legitimerade lärare rekryterats, en utveckling som förhoppningsvis fortsätter inför kommande läsår.

För att eleverna ska få en bra utbildning krävs välutbildade och kompetenta lärare och kommunen strävar efter att ha en så hög behörighet som möjligt i samtliga ämnen. En hög behörighet ökar likvärdigheten och ger goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Förvaltning och skolledare arbetar gemensamt för att säkerställa att samtliga elever får en undervisning av hög kvalité där det finns en så hög andel behöriga lärare som möjligt.

Lars-Ola Olsson
Utbildningschef”

Lars-Ola Olsson, utbildningschef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16