Låg sjukfrånvaro i Markaryds kommun

SKL:s sammanställning av sjukfrånvaron i landets kommuner visar att personalen i Markaryds kommun placerar sig bland de kommuner som har lägst sjukfrånvaro.

Även den här gången placerar sig Markaryd bland de kommuner i landet som har lägst sjukfrånvaro. Det visar resultaten från Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning.

Den totala sjukfrånvaron i kommunen under 2018 var 5,4%, vilket innebär att Markaryd hamnar på en delad 22:a plats bland landets 290 kommuner.

Detta innebär att Markaryd under 2018 hade lägst sjukfrånvaro bland samtliga kommuner i Kronoberg.

”Anledningen till att sjukfrånvaron i Markaryds kommun håller sig på en nationellt låg nivå har flera förklaringar”, säger Göran Elgmark, personalchef, och fortsätter:
”Ett nära ledarskap, chefs- och arbetsledarutbildningar kombinerat med ett bra samarbete med företagshälsovården där vi tidigt sätter in åtgärder vid arbetsrelaterade problem är några delförklaringar. Därtill har det skjutits till resurser för personalfrämjande åtgärder.”

Markaryds kommun ligger bra till även vad gäller övriga delar i sjukfrånvarostatistiken. Bland länets kommuner har exempelvis Markaryd lägst långtidssjukfrånvaro, samt lägst sjukfrånvaro bland kvinnlig personal.

Kommunerna och landstingen är enligt lag skyldiga att lämna siffror på sjukfrånvaron som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sammanställer. Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning, 4:e kapitlet, skall kommuner och landsting redovisa uppgift om total sjukfrånvaro respektive långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron skall redovisas uppdelat på kön och åldersgrupper.

Sjukfrånvaroredovisningen omfattar hela räkenskapsåret, vilket motsvarar 1/1-31/12 aktuellt år. Redovisningen skall omfatta alla anställda i kommun- respektive landstingssektorn som har en ordinarie arbetstid och som i händelse av frånvaro pga. sjukdom är att betrakta som sjukfrånvarande.

Med sjukfrånvarotid avses tid den anställde har rätt till någon av följande sjukförsäkringsförmåner:

  • sjuklön från arbetsgivaren
  • sjukpenning från Försäkringskassan
  • tidsbegränsad sjukersättning från Försäkringskassan
  • aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller
  • rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.

Även karensdagen räknas som sjukfrånvaro.

Lägst sjukfrånvaro hade Simrishamn med 4,0% och högst sjukfrånvaro redovisades i Strängnäs med 9,7%.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16