Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller fram till fredagen den 5 juli kl. 10:00.

There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until 5 july 10:00.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Kronobergs län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs.

Frågor och svar

Vad är syftet med eldningsförbud?
Syftet med länsstyrelsens beslut om eldningsförbud är att förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Vad innebär eldningsförbudet och vad gäller?
Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Med ”mark” menas mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog. Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark.

Det är förbjudet att:

 • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark annat än på fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Det är tillåtet att:
(I skog och mark)

 • grilla och laga mat vid fasta grillplatser i skog och mark. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
 • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i skog och mark i annat syfte än matlagning förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
 • Använda engångsgrillar i skog och mark på fast grillplats

(I sammanhållen bebyggelse)

 • grilla och elda i sammanhållen bebyggelse
 • grilla och elda på en fastighets tomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trädgårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
 • Använda engångsgrillar i sammanhållen bebyggelse

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig. Tänk på att all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar. Individen har det primära ansvaret att bedöma om de eldar och grillar på ett säkert sätt.

Vad är en fast grillplats?
En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats". Rekommendationen är att använda sig av kol eller briketter istället för ved på fasta grillplatser.

Vad gäller för grillning i trädgård?
Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus.

Får jag elda och grilla på campingplatsen?
Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller om du befinner dig i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda.

Får jag grilla på kanotrastplatser?
Det är tillåtet att grilla på fasta grillplatser (kallas även iordningställda/iordninggjorda eldplatser) efter kanotled.

Får jag grilla på badplatser/lekplatser?
Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda.

Får jag elda och grilla på kolonilotten eller i parken?
Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller befinner dig i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda. Tänk på att det kan finnas kommunala ordningsstadgor om vart du får elda och grilla.

Vad gäller för engångsgrill?
Det är tillåtet att använda engångsgrillar i skog och mark på fast grillplats.

Vad gäller för friluftskök vid ett eldningsförbud?
Vissa aktiviteter är tillåtna även när det är eldningsförbud. Det är till exempel tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, som olika typer av friluftskök.

Är det tillåtet att röka utomhus när det är eldningsförbud?
Ja det är tillåtet, att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom att glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand är det viktigt att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande.

Hur vet jag när eldningsförbudet upphör?
Håll dig uppdaterad genom Länsstyrelsen Kronobergs hemsida.

Vem beslutar om eldningsförbud?
Länsstyrelsen och kommunen har rätt att fatta beslut om eldningsförbud. I detta fall har länsstyrelsen fattat beslutet.

Enligt vilken lag får föreskrifter mot eldningsförbud utfärdas?
Det står i 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Vem bär ansvaret för en startad brand?
Den enskilde (vare sig det är en fysisk eller juridisk person) har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor.

Vad händer om någon bryter mot förbudet?
Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Det innebär att skyldig till brottet kan dömas till böter.

Det är viktigt att allmänheten håller sig informerad om brandrisken och följer eldningsförbuden som råder där man befinner sig.

Hur kan man förebygga att gräsbrand eller skogsbrand uppstår?
Förebyggande åtgärder för brands uppkomst eller spridning kan göras t.ex. genom allmän försiktighet, eldningsförbud och skogsbrandövervakning med flyg. När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Frivilliga Flygkåren är de som är anlitade till att flyga förutbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Vad kan jag tänka på för att minska risken för brand i skog och mark?
Vid eldningsförbud rekommenderas:

 • att du bör undvika rökning i skog och mark.
 • att du bör undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
 • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
 • Lämna inte glas i naturen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16