LOVAnde enskilda avlopp i Markaryds kommun

Lokala vattenvårdsprojekt, Havs och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna

Markaryds kommun kommer att få ett årligt LOVA-bidrag till och med 2024 för att göra fler kontroller av enskilda avlopp. Projektet kommer att leda till fler avlopp blir godkända och mindre näringsämnen läcker ut. Detta kommer att bidra till att rekreationsvärden som bad och fiske bli bättre och kvalitén på råvattnet kommer att öka. Bidraget kommer också att ge en ökad sysselsättning i kommunen.

I Markaryds kommun finns cirka 2200 enskilda avlopp. Detta är ett stort antal i förhållande till antal kommuninvånare på ca 10 300. Detta innebär ett stort inventeringsbehov, vilket är ett resurskrävande arbete. Bidraget möjliggör att kommunen kan utöva tillsynen i en snabbare takt.

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Ju fler enskilda avlopp som blir godkända, ju mindre utsläpp av näringsämnen kommer att ske. Genom att kommunen ställer krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve kan vattenförekomster inom kommunen så småningom uppfylla ”God ekologisk status”. Detta leder i sin tur att rekreationsvärden så som bad och fiske blir bättre.

Det leder även till en positiv utveckling för miljömålen Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet samt Levande sjöar och vattendrag.

FÖRVÄNTAD SAMHÄLLSNYTTA AV PROJEKTET

Kommunen hoppas att projektet kommer att leda till en ökad medvetenhet om havs- och vattenmiljön och en ökad förståelse för avloppsanläggningars påverkan på sjöar, hav och vattendrag.

Godkända avlopp leder till

  • Minskade utsläpp av näringsämnen.
  • Säkrare dricksvatten, då avloppsanläggningar eventuellt kan påverka enskilda dricksvattenbrunnar.
  • Råvattnet som kommer in till vattenverken kommer att ha högre kvalité.
  • Arbetstillfällen och sysselsättning

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020 08:04