Beslut i kommunfullmäktige möjliggör distansdeltagande

Under kommunfullmäktige måndagen den 30 mars tog man upp två extra ärenden rörande möjlighet av distansdeltagande i kommunfullmäktiges sammanträden, nämnder, samt kommunstyrelsen.

I beslutet rörande revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att göra det möjligt för ledamöter att deltaga på distans i fullmäktiges sammanträden kan man läsa att ”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor."

Läs hela kommunfullmäktiges beslut , 159 kB, öppnas i nytt fönster.

I beslutet rörande revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen i syfte att göra det möjligt för ledamöter att deltaga på distans i styrelsens och nämndernas sammanträden kan man läsa att "Enligt 6 kap. 24 § första stycket i kommunallagen skall det i styrelsens/nämndens reglemente anges i vilken utsträckning ledamöter får delta i styrelsens/nämndens sammanträden på distans. Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Läs hela kommunfullmäktiges beslut , 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2020 12:05