Året som gått 2019

Året som gått 2019

I dagarna kommer broschyren "Året som gått" att skickas ut till alla hushåll i Markaryds kommun. Broschyren är en sammanfattning av årsredovisningen. Vill du läsa den redan nu?

Några av resultaten vi ser i årsredovisningen från 2019 är bland annat...

Det ekonomiska utfallet 2019 för Markaryds kommun uppvisar ett överskott med 16 miljoner kronor. Det framgår av den årsredovisning som i april klubbades i kommunfullmäktige. Därutöver har det varit möjligt att i bokslutet göra avsättningar med 16,5 miljoner kronor samt reservationer och periodiseringar med 13,7 miljoner kronor. Detta innebär att projekt som kan orsaka framtida kostnader redan har finansierats, t ex den återstående sluttäckningen av Alandsköp eller uteblivna statsbidrag för satsningen likvärdig skola eller vissa kostnader för nyanlända. Under 2019 genomförde kommunen även investeringar för ca 44 miljoner kronor.

Skuldsättningen för Markaryds kommun är fortfarande bland de lägsta bland samtliga av Sveriges 290 kommuner. Vid utgången av 2019 hade kommunen 75,8 miljoner kronor i låneskuld, vilket blir 7.316 kr/invånare. Tillgångarna, det egna kapitalet, uppgick samtidigt till 569 miljoner kronor, vilket motsvarar 54.937 kr/invånare.

Pensionsskulden för Markaryds kommuns anställda har inte påverkats av den kraftiga nedgången på börsen under de första månaderna 2020. Innan årsskiftet valde kommunstyrelsen att sälja av hela aktieinnehavet, vilket gav en realisationsvinst om ca 40 miljoner kronor i likvida medel. Detta innebär att Markaryds kommun har ökat täckningsgraden för sin pensionsskuld under 2020 och den uppgår efter april månad till ca 120 %.

Sjukfrånvaron i Markaryds kommun uppgick vid årsskiftet till 5,07 %, vilket är en minskning med 0,34 procentenheter. Detta är en jämförelsevis mycket låg siffra och den placerar Markaryds kommun på en 15:e plats bland Sveriges 290 kommuner vad gäller lägst sjukskrivningstal. Detta framgår av den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen som årligen lämnas in av kommunerna.

Sjukfrånvaron minskade i samtliga åldersgrupper, förutom i gruppen 29 år eller yngre. Andelen långtidssjukskrivna utgör 41,50 % av den totala sjukfrånvaron, vilket är en minskning med 3,25 procentenheter från 2018 till 2019. Kommunens kostnad för sjukfrånvaron låg under 2019 på ca 8,3 miljoner kronor inklusive personalomkostnader för all personal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2020 10:30