Antagande av ny detaljplan för Misterhult 2:14 med flera

Ny detaljplan, Misterhult 2:14

Ny detaljplan, Misterhult 2:14

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2020 § 111 antagit rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslutet har den 2 november 2020 anslagits på kommunens anslagstavla.

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum och väster om E4, vilket illustreras i bilden ovan. Den nya detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att medge etablering av icke störande verksamheter, kontor, detaljhandel, restaurang, tekniska anläggningar och viss tillverkning. Tillfart och angöring till planerat område sker via Hallarydsvägen.

Planförslaget får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden.

Du kan läsa mer om detaljplanen och ta del av underlagen här på hemsidan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020 08:00