Avskaffat bygglovskrav på solenergianläggning

För att stimulera en ökad andel förnybar lokal energi- och elproduktion har miljö- och byggnadsnämnden beslutat om undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

För att solenergianläggningen ska bli bygglovsbefriad behöver den monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt följa byggnadens form.

Du kan behöva bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad inom detaljplanerat område. Detta om anläggningen avviker från byggnadens form, om den ska monteras på en byggnad som är särskilt värdefull eller inom ett område som är av riksintresse för totalförsvaret. Lista på särskilt värdefulla byggnader i kommunen hittar du längre ned på sidan.

Utanför detaljplanerat område krävs det normalt inte bygglov för solpaneler på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser som omfattas av kulturmiljöaspekten. Lista på dessa områden som omfattas av kulturmiljöaspekten hittar du längre ned på sidan.

Solenergianläggningen kan kräva en anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Undantag från lovplikt

Således behöver följande kriterier ska vara uppfyllda för att solceller och solfångare ska vara bygglovsbefriade:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De ska följa byggnadens form.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för solenergianläggningen enligt den detaljplan som gäller för området.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan/anmälan?

Ritningarna ska visa hur din byggnad kommer att se ut när solpanelerna är på plats. Här nedan står vilka allmänna krav det är på ritningarnas kvalitet. Länk till annan webbplats.

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera på vilken byggnad/byggnader som solpanelerna ska placeras på.
  • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelernas placering.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån med solpanelerna på. Du behöver även lämna in fotografi på hur de berörda fasaderna ser ut utan panelerna monterade, dvs. aktuellt utförande.
  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in solpanelernas placering och lutning.

Vad kostar det?

Från cirka 1589 kronor.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att sätta upp solceller och solfångare på ett en- eller tvåbostadshus. Ska du sätta upp solpaneler på flerbostadshus så kan det krävas en kontrollansvarig.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Om du söker bygglov för att sätta upp solpaneler så ingår de här stegen i processen för ditt ärende: Beslut, startbesked och slutbesked.

Om du ska anmäla att sätta upp solpaneler så ingår de fetmarkerade rubrikerna i bygglovsprocessen för ditt ärende: Startbesked och slutbesked.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Ansökan och anmälan inlämnas till miljö- och byggenheten.

E-tjänst: Söka bygglov och anmälan Länk till annan webbplats.

Bevarandemärkta byggnader i Markaryds kommun är följande:

Inom Markaryd

Almen 9, flerbostadshus
Hembygden 7, (Ediinska paviljongen)
Markaryd 14:8, stationshus
Markaryd 52:1, (Gullvivan), bostadshus
Väduren 3, Turisthotell, Villa Linnea

Inom Strömsnäsbruk

Anne-Maries 1, bostadshus
Anne-Maries 2, bostadshus
Anne-Maries 3, bostadshus
Anne-Maries 4, bostadshus
Klint 2:84, bostadshus
Strömsnäs 18:2, lokstallarna och stationsbyggnad

Inom Traryd

Traryd 3:95, Ulvsbäcks prästgård

Bevarandemärkta områden som omfattas av kulturmiljön i Markaryds kommun är följande:

Gräsholma
Gåsarp
Hannabad
Hylte
Koddeböke
Nåthult
Skararp
Skinnersböke
Tormansbygd

Länk till boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut enligt nedan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2020 13:58

Kontakt

John Karlsson

Näringslivschef

john.karlsson@markaryd.se
043372023