Första steget taget i ett större samhällsbyggnadsprojekt med hållbarhet och kultur i fokus

Många Markarydsbor har säkerligen med ett visst vemod sett Hagaskolan, Blå paviljongen samt gymnastiksalen stå i princip oanvända sedan ett antal år tillbaka. Nu skall det äntligen bli ändring på detta.

Ett konsortium bestående av tre lokala byggbolag, Bernhardssons Bygg, HABI Bygg och 3K Bygg samt två ytterligare lokala intressenter har, genom kommunfullmäktiges beslut den 21 december, fått klartecken att förvärva hela kvarteret Folkskolan av Markaryds kommun i syfte att utveckla detsamma med fokus på hållbarhet och bevarande av områdets kulturhistoriska värden. Beslutet har föregåtts av ett omfattande planeringsarbete där kommunen, efter ett antal medborgardialoger, arbetat fram en ny detaljplan samt inbjudit intressenter inom bygg- och bostadssektorn till att inkomma med förslag på hur man skulle vilja utveckla området enligt detaljplanens förutsättningar.

Flygbild över Hagaskolan år 1925Förstora bilden

Flygbild över Hagaskolan år 1925

I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att anta konceptet
”Kv Folkskolan – Nya tider”, i enlighet med förslaget från det lokala konsortiet. Därefter har konceptet utvecklats och förhandlingar har nu slutförts mellan konsortiet och Markaryds kommun om genomförandet.

Konsortiets målsättning är att, som ett första steg, omedelbart efter att beslutet vunnit laga kraft, påbörja en varsam renovering av Hagaskolan och dess utomhusmiljö till nyskick. Renoveringen beräknas vara klar under senhösten 2022 för att möjliggöra en inflyttning av årskurserna fyra till sex inför vårterminen 2023.

Befolkningsökningen i Markaryds kommun har de senaste fem åren varit större än någonsin tidigare. Då elevunderlaget idag avsevärt överstiger de antaganden som gjordes inför byggnationen av nya Markaryds skola, vilken stod klar 2014, och dessutom bedöms göra så även under förutsebar framtid, kommer Markaryds kommun att hyra den nyrenoverade Hagaskolan under en 25- årsperiod från och med inflyttningen av skolverksamheten inför vårterminen 2023. Därmed kan en del av Markaryds skolas verksamhet bedrivas i ändamålsenliga skollokaler och någon ytterligare förtätning av Markaryds skolområde blir då inte heller nödvändig.

Det andra steget, som ska påbörjas direkt efter Hagaskolans färdigställande, innebär att fyra flerbostadshus i trä med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter skall uppföras. Två av husen kommer att ligga där förskoleverksamheten på Hagaområdet ligger idag, vilken om ett par år skall flyttas till den nya förskola som också kommer att påbörjas under samma period på Inre Hansens backar. De två andra husen är tänkta som flygelbyggnader till Gula huset.

Tanken till projektet föddes för ett antal år sedan när en helt annan typ av verksamhet för kvarteret var uppe för diskussion.

För drygt ett och ett halvt år sedan engagerade konsortiet arkitekt Kay Linghoff från Båstad, som med säker stilkänsla tagit fram underlagen för såväl en hållbar renovering av den snart hundraåriga Hagaskolan, som för en hållbar arkitektur för de kommande flerbostadshusen med sina ytterområden. Gula huset fortsätter att vara ett naturligt nav för gemensamma aktiviteter och föreningsliv.

Den bärande tanken är att hela kvarteret i sin slutliga skepnad skall andas harmoni, hållbarhet och kulturbevarande för att härigenom skapa ytterligare trivsel och framtidstro i kommunen.

Flera liknande samhällsbyggnadsprojekt såsom Ekebacken, Markaryds Stationshus och Musikhuset har redan genomförts och ett antal ytterligare befinner sig i planeringsfasen. Ett projekt som redan befinner sig i genomförandefasen är det Västra industriområdet där NIBEs expansionsplaner noggrant koordineras med kommunen för att största möjliga gemensamma nytta skall kunna åstadkommas vad gäller hållbarhet, samarbete och attraktivitet.

Med ett starkt näringsliv, en väl fungerande kommun med hög skolstandard och en obändig framtidstro är förutsättningarna för en fortsatt hållbar och uthållig tillväxt mycket goda. Ett fint exempel på en god spiral byggd på samarbete helt enkelt.

Projektförslag "Kv. Folkskolan"

Projektförslag "Kv. Folkskolan"

Den bärande tanken är att hela kvarteret i sin slutliga skepnad skall andas harmoni, hållbarhet och kulturbevarande för att härigenom skapa ytterligare trivsel och framtidstro i kommunen.

Flera liknande samhällsbyggnadsprojekt såsom Ekebacken, Markaryds Stationshus och Musikhuset har redan genomförts och ett antal ytterligare befinner sig i planeringsfasen. Ett projekt som redan befinner sig i genomförandefasen är det Västra industriområdet där NIBEs expansionsplaner noggrant koordineras med kommunen för att största möjliga gemensamma nytta skall kunna åstadkommas vad gäller hållbarhet, samarbete och attraktivitet.

Med ett starkt näringsliv, en väl fungerande kommun med hög skolstandard och en obändig framtidstro är förutsättningarna för en fortsatt hållbar och uthållig tillväxt mycket goda. Ett fint exempel på en god spiral byggd på samarbete helt enkelt.

Markus Bernhardsson
Bernhardssons Bygg AB

Fredrik Hansson
HABI Bygg AB

Fredrik Winkvist
3K Bygg AB

Gerteric Lindquist

Christel Fritiofsson

Bengt Germundsson
Markaryds kommun

Svante Melander
Markaryds kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2020 14:00