När det är dags att ringa en sotare

Från och med 1 januari så ska fastighetsägare i Markaryds kommun kontakta Osby Sotarn AB. Osby Sotarn utför rengöring och brandskyddskontroll i Markaryds kommun.

Tidigare innebar sotning att man både rengjorde samt gjorde en enklare brandskyddskontroll, men detta är numera uppdelat i två separata uppdrag.

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet. Det innebär att kommunen i ett brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.
I Markaryds kommuns fall är det Osby Sotarn AB som utför dessa kontroller.

Brandskyddskontroll

Denna form av kontroll har som uppgift att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av en brand.

Man prövar den enskilda anläggningens funktion och egenskaper , och ser så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen utförs av yrkesutbildad skorstensfejarmästare. Kontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde
till alla delar av huset som skorstenen passerar.

Sotning

En stor del av bränder som startas i bostäder är direkt kopplade till eldstäder och skorstenar. Vid en sotning rengörs alla kanaler som röken färdas igenom och alla brandfarliga beläggningar tas bort.

Som fastighetsägare har du ett ansvar. Nämligen imkanalen, som är köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet. Imkanalen behöver rengöras med jämna mellanrum, ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

Kontakt Osby Sotarn AB:

Kontor 0433-57 03 66
Öppettider 07:00-17:00 måndag till fredag

Skorstensfejarmästare
Håkan Jacobsson
Telefon 0706-60 63 82

Skorstensfejare
Karl Salomonsson
Telefon 070-973 34 23

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll

Har du blivit kontaktad av ett företag som påstår sig utföra kontroller på uppdrag av Markaryds kommun?

Ha på de "skeptiska glasögonen"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021 12:56