• Startsida
  • / Föredrag om de globala hållbarhetsmålen

Föredrag om de globala hållbarhetsmålen

Glokala Sverige

Glokala Sverige

Är du intresserad av hållbar utveckling? Vill du höra mer om FN:s globala mål? Då finns det möjlighet att delta på ett digitalt föredrg den 19 april klockan 18.00-19.00.

Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa framtidsplanen som världens länder någonsin antagit. Fram till år 2030 ska världens länder arbeta tillsammans för att avskaffa all extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen.

Nu är det bara nio år kvar tills vi ska ha uppnått de globala målen. Vi behöver gå från ord till handling och ditt engagemang räknas och gör skillnad.

Markaryds kommun har bjudit en en ambassadör från Glokala Sverige för att informera och sprida information och engagemang för att vi tillsammans ska nå målen.

Tid

Måndagen den 19 april klockan 18.00-19.00

Föredraget sker på distans via din webbläsare. Du behöver inte ladda ner ett program för att vara med, utan du startar föredraget direkt i din webbläsare i mobilen eller datorn. Klicka här för att komma till kvällen föredrag. Länk till annan webbplats.

Markaryds kommun är med i Glokala Sverige som är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. Det utförs i samverkan med Svenska FN-förbundet, Internationellt Centrum för Lokalt Demokriati (ICLD) och finansieras av stöd av Sida.

De globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Bakgrund

Globala målen ersatte den 1 januari 2016 de åtta millenniemålen som FN och världens länder hade arbetat med sedan år 2000. Millenniemålen, som främst världens fattigare länder arbetade med, skulle ha uppnåtts år 2015. Millenniemålen fokuserade på att bland annat utrota fattigdom, minska barnadödlighet och ge fler tillgång till rent vatten.

Millenniemålen var ett bra verktyg för att driva på och kunna mäta utvecklingen i världen. När världens ledare samlades i Rio de Janeiro för en FN-konferens om hållbar utveckling år 2012 beslutades det att nya mål skulle tas fram för att ersätta millenniemålen, och att det skulle vara en bred och inkluderande process.

Hur målen togs fram

Flera olika aktörer välkomnades för att under tre års tid diskutera och bidra till innehållet i den nya agendan. Det civila samhället, forskare och akademiker så väl som företag har bidragit till att ta fram en agenda som ska gälla för alla människor och alla länder i hela världen.

De 17 målen är indelade i 169 delmål Länk till annan webbplats. och medel med tillhörande indikatorer. Indikatorerna är mätbara, vilket innebär att vi kan följa upp och utvärdera arbetet med målen. Alla mål är viktiga för att skapa en hållbar utveckling, och målen är odelbara och integrerade. Flera av målen är beroende och direkt kopplade till varandra, vilket innebär att om vi bidrar till framgång för ett av målen ger det positiva effekter på andra mål.

Tre dimensioner av hållbar utveckling

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, var en viktig utgångspunkt i framtagandet av de globala målen. De tre perspektiven genomsyrar målen för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla.

Ansvar för genomförandet

Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och vi måste gemensamt arbeta för att nå dem. Det kräver engagemang från olika aktörer som civilsamhällesorganisationer, kommuner och landsting samt forskare och näringsliv. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Det är den första utvecklingsagendan som inkluderar världens alla länder, oavsett inkomst- eller utvecklingsnivå.

Ansvaret för att genomföra målen vilar på varje medlemslands regering, men FN kan bidra med stöd i genomförandet. Agenda 2030 är inte juridiskt bindande, utan en deklaration och ett frivilligt åtagande. I Sverige är vice statsminister och miljö- och klimatminister Isabella Lövin ansvarigt statsråd för det nationella genomförandet av de globala målen och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson ansvarigt statsråd för att bidra till Sveriges internationella arbete för genomförandet under mandatperioden 2019-2022.

Här kan du läsa mer om FN-förbundets arbete med Agenda 2030. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2021 10:07