Positivt resultat för Markaryds kommun 2020

Markaryds kommun uppvisar totalt ett överskott på 12,9 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020. Det står klart när årsredovisningen är klar för att överlämnas till kommunfullmäktige. Även verksam- hetsmässigt redovisas goda resultat, trots kraftigt ändrade förutsättningar på grund av pandemin.

Kommunens nämnder, styrelse och kommunala bolag har till kommunstyrelsen inkommit med årsredovisning för 2020, vilken nu sammanställts för att skickas vidare till kommunfullmäktige.

Under 2020 ökade kommunens invånarantal med 53 personer och uppgick vid årsskiftet till 10 373 personer. Detta är åttonde året i rad som invånarantalet ökar. Under 2020 föddes det 118 barn i kommunen, vilket är samma antal som under 2019.

Årets resultat uppgår till cirka 12,9 miljoner kronor efter avsättningar och reservationer i samband med bokslutet. Detta är ca 6,6 miljoner kronor bättre än budget.

I bokslutet 2020 har reservationer och periodiseringar gjorts för likvärdig skola, schablonbidrag för nyanlända och för eventuella återkrav av Coronabidrag om ca 14,5 miljoner kronor. Dessa medel skulle annars förstärkt resultatet ytterligare.

Därutöver finns det vid årsskiftet 31 miljoner kronor avsatta för den återstående sluttäckningen av deponin i Alandsköp, 10 miljoner kronor för eventuella realisationsförluster i samband med markexploateringar samt 200 tkr för avetablering av moduler för förskoleverksamhet.

Avsättningarna till kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 32,6 miljoner kronor. Denna reserv får tas i anspråk för att utjämna skatteunderlaget över en konjunkturcykel, något som för närvarande inte är aktuellt.

Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden uppvisar ett överskott om 2 482 tkr (tusen kronor) respektive 13 tkr. Även utbildnings- och kulturnämnden uppvisar ett överskott om 1 702 tkr, medan socialnämnden uppvisar ett underskott om -6 808 tkr. Kommunfullmäktiges anslag uppvisar ett överskott om 9 770 tkr.

Av investeringsbudgeten, som uppgick till ca 127 miljoner kronor har 60 miljoner kronor förbrukats under 2020. Merparten av det återstående anslaget kommer att användas under 2021 för finansiering av påbörjade projekt som ej var färdigställda vid årsskiftet.

Marknadsvärdet på de finansiella pensionstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 313 mkr, medan de totala pensionsförpliktelserna uppgick till 261,3 miljoner kronor. Detta innebär en täckning av pensionsskulden motsvarande 119,8 %.

Sjukskrivningarna ökade under 2020 med 0,9 procentenheter till 6,02 %. Detta är, trots pandemins effekter, den lägsta sjukfrånvaron bland Kronobergs kommuner. Endast fyra kommuner i landet uppvisar en lägre nivå på sjukfrånvaron än Markaryds kommun.

Kommunfullmäktiges fyra övergripande mål bedöms samtliga vara delvis uppfyllda. Dessa fyra övergripande mål har brutits ner till totalt 32 nämndmål. Av de 32 nämndmålen är 13 helt uppfyllda, 14 delvis uppfyllda och 2 ej uppfyllda. Resterande tre nämndmål har inte kunnat följas upp, främst till följd av pandemin.

Av kommunfullmäktiges sju finansiella mål är fem helt uppfyllda, medan två är ej uppfyllda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2021 15:56