Är fastigheten ovårdad? Information till fastighetsägare

Fastighetsägare har ett strikt ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Det gäller både trädgård och byggnader.

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina byggnader, byggnadsverk och tomter i vårdat skick. Miljö- och byggnadsnämnden kan göra en utredning för att bedöma om fastigheten är så illa skött att det kan bli påföljder för dig som fastighetsägare. Det som INTE betraktas som ovårdad fastighet är maskrosor som växer vilt eller om gräsmattan inte är klippt.

Om byggnaden däremot förfaller och tomten är dåligt skött och fylld med diverse föremål (upplag) eller drar till sig skadedjur är miljö- och byggnadsnämnden skyldig att ta upp ärendet för tillsyn.

Andra lagar än plan- och bygglagen (PBL) kan också vara aktuella, exempelvis jordabalken (JB) när det gäller tvister mellan grannar, och ordningslagen om det är ett polisärende pga. säkerhetsrisk, exempelvis istappar.
Miljöbalken (MB) gäller till exempel när det som förvaras på tomten är av miljöfarlig karaktär eller innebär nedskräpning.

Förfallen byggnad

Med förfallen byggnad menas att fastighetsägaren inte underhållit byggnaden på rätt sätt. I 8 kap. 4 § PBL står det vilka tekniska egenskaper ett byggnadsverk ska ha. Det handlar till exempelvis om byggnadens bärförmåga, skydd mot brand och säkerhet vid användning. Skyldigheten att hålla sin byggnad hel och ordnad beskrivs i 8 kap 14 § PBL. Detta innebär bland annat att renovering och underhåll ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens historiska eller miljömässiga värde. Alla byggnader har vissa stildrag som du som fastighetsägare behöver ta hänsyn till. Kontakta kommunen innan du sätter i gång med renoveringen och arbetena på din byggnad eller tomt.

Vanvårdad tomt

Skräpiga tomter fyllda med saker, exempel, gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial och skrot är att betrakta som vanvårdade.

Det krävs bygglov för upplag av material enligt 6 kap 1 § 2 PBF (plan- och byggförordningen).
Har du inte sökt bygglov för ditt upplag kan du bli tvingad av miljö- och byggnadsnämnden att ta bort det. Då utreds din tomt och det material du förvarar där och miljö- och byggenheten använder utredningen för att berätta vilket material som du ska ta bort. Att ta bort eller rätta till sådant som man gjort utan bygglov kallas att vidta rättelse.

Som fastighetsägare är man skyldig att underhålla sin tomt enligt 8 kap 15 § PBL.
Det innebär att den ska hållas i vårdat skick och skötas så att inte olycksfall kan ske och så att inte betydande olägenheter (störningar) för omgivningen eller för trafiken uppkommer.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för din tomt och det gör du även om du inte bor på adressen.

Påföljder och avgifter

Om en byggnad eller tomt inte underhålls enligt bestämmelserna i PBL ska miljö- och byggnadsnämnden förelägga ägaren/ägarna att vidta de åtgärder som behövs för att laga och reparera huset, röja på tomten.
Om huset är väldigt skadat, kan miljö- och byggnadsnämnden, besluta om förbud att använda det eller så kan du bli tvungen att riva huset.

Föreläggande kan förenas med viten, som är en avgift som döms ut om du inte gör det som miljö- och byggnadsnämnden bestämt.
Vitena kan bli mycket höga.

Om det behövs kan miljö- och byggnadsnämnden genomföra åtgärderna på ägarens bekostnad eller lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för handräckning.

Miljö- och byggnadsnämnden kan även uppdra åt en sakkunnig att utreda vilka åtgärder som behöver göras för att få fastigheten i vårdat skick. Dessutom kan miljö- och byggnadsnämnden låta upprätta ritningar och handlingar som behövs för att bedöma ditt ärende. Sådant arbete kan du som fastighetsägare behöva betala.
Bestämmelserna om tillsyn och nämndens ingripande finns i 11 kap PBL.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2022 10:29