Fullt förtroende för CLG

Elisabeth Fock, kommunchef & Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Fock, kommunchef & Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande

Nedan kommenterar kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) samt Elisabeth Fock, kommunchef, dagens artikel i Smålänningen om påståenden från en tidigare medarbetare i Markaryds kommun.

Kommentar från kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson med anledning av Smålänningens artikel om påståenden från en tidigare medarbetare i Markaryds kommun:

Vi har fullt förtroende för kommunchefen och centrala ledningsgruppen!

Den tidigare HR-chefens svepande och kollektiva anklagelser gentemot Centrala ledningsgruppen, som idag publiceras i tidningen Smålänningen, speglar – enligt min uppfattning – inte alls den kultur och det klimat som råder i Markaryds kommun. Den centrala ledningsgruppen leds av kommunchefen och vi har fullt förtroende för hennes, och övriga chefers, sätt att leda verksamheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enhälligt den 22 december 2021 att förordna Elisabeth Fock som kommunchef i Markaryds kommun. Detta beslut gick emot den tidigare HR-chefens rekommendationer.

I Markaryds kommun är arbetsutskottet även personalorgan och därmed den instans som beslutar vem som ska vara kommunchef. Oavsett vad man som tjänsteperson anser, har man att följa och verkställa de politiska besluten. Att inte acceptera det politiskt fattade beslutet samt att aktivt motarbeta den kommunchef som arbetsutskottet enhälligt utsett, är två avgörande skäl till att den tidigare HR-chefen förlorat politikens förtroende.

Arbetsutskottet har kontinuerligt informerats om den uppkomna situationen och enhälligt, samt med fullt förtroende, ställt sig bakom kommunchefens hantering av det enskilda personalärendet.

Jag har därför beslutat att inte lämna ut de mail som förre HR-chefen skickat till mig via min partiadress. Skälen till detta beslut är dels att jag inte vill bryta den överenskommelse som tecknats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det andra skälet är att jag inte vill medverka till att sprida den tidigare HR-chefens svepande och kollektiva anklagelser om sina närmaste kollegor i centrala ledningsgruppen.

Mitt beslut och motiveringar har redovisats till kommunstyrelsen, som inte haft något att erinra. Beslutet har överklagats av Smålänningen och jag kommer givetvis att följa den dom som Kammarrätten kommer fram till.

Kommentar från kommunchef Elisabeth Fock:

Det är aldrig önskvärt att behöva skilja någon från sin tjänst. Att gå skilda vägar är en möjlighet som finns när inget annat återstår. För att organisationen ska fungera och för att kommunen ska kunna utföra sitt uppdrag för kommuninvånarna, kan detta vid enstaka tillfällen vara den sista utvägen.

En sådan process är ofta ganska jobbig för båda parter och absolut inte en enkel sak att hantera. I den här processen har jag upplevt ett starkt stöd och uttalat förtroende från politiken. Jag känner mig därför helt trygg med att detta var den bästa lösningen i det enskilda fallet med den tidigare HR-chefen, något som båda parter också var eniga om.

Med hänsyn till den överenskommelse som tecknats väljer jag att i övrigt inte kommentera det enskilda personalärendet.

Jag har fullt förtroende för mina chefer och känner inte alls igen den bild av Centrala ledningsgruppen som Smålänningen återger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2022 10:41