Vision 2030 - Samhällsbyggnad

Bild

Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre

Som en del av arbetet med Vision 2030, Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre, har en film för varje målområde tagits fram, nu kan du se den andra filmen.

Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Arbetet med Vision 2030 har skett genom en parlamentarisk sammansatt grupp som tillsammans har arbetat fram en vision för hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för arbetet låg de inkomna synpunkter som förts fram av allmänheten under medborgardialoger. I framtagandet av Vision 2030 har man delat upp visionen i olika målområden. Varje målområde är uppdelat i olika åldersgrupper; unga, vuxna och äldre.

Läs mer om Vision 2030

Visionsfilmer

Som en del av arbetet med Vision 2030 har en film för varje målområde skapats. Filmerna har skapats i syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta Vision 2030. Fem stycken av filmerna är delfilmer som riktar in sig på våra olika målområden. Filmerna släpps i följande ordning:

Den sjätte filmen är en längre film som sammanfattar de olika målområdena och kommer ut i samband med den femte filmen.

Samhällsbyggnad - unga:

Det är tryggt för alla att ta sig fram på egen hand i vår kommun. Vi har barnperspektivet för ögonen när vi planerar utformningen av våra bostadsområden, skolor och offentliga platser. Det är spännande och utvecklande att besöka våra kreativa lekplatser och parker där konstnärliga utsmyckningar sätter fantasin i rörelse.

Samhällsbyggnad - vuxna:

Vi har en säker och trygg infrastruktur. Miljö, trygghets och generationstänkandet är i fokus vid planeringen av nya bostadsområden och nya områden för företagsetableringar. Vi uppmuntrar intressant arkitektur och konstnärlig. Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av våra goda kommunikationer.

Samhällsbyggnad - äldre:

Den fysiska tillgängligheten är god i vår kommun. Gång- och cykelvägar är anpassade och de allmänna kommunikationerna är goda. Här finns attraktiva boenden som ger möjlighet till social gemenskap och som genom god arkitektur och konstnärlig gestaltning stimulerar kreativitet och god livsmiljö.

Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi varandra bättre

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022 10:16