Markaryds kommuns arbete mot välfärdsbrott och otillåten påverkan

Ett foto på en svensk lagbok

I Markaryds kommun har vi påbörjat ett arbete mot välfärdsbrott och otillåten påverkan. Målet med arbetet är att öka kunskapen i organisationen för att förebygga, upptäcka och agera mot brotten.

Vad är välfärdsbrott och otillåten påverkan?

Välfärdsbrott innebär att offentliga resurser och skattemedel felaktigt beviljas och betalas ut till personer och verksamheter, som de inte är menade för. Otillåten påverkan innebär till exempel påtryckningar, trakasserier, hot, eller mutor av myndighetspersonal.

Ett ökande problem

Undersökningar från Sveriges kommuner och landsting (SKR) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar i Sverige. Välfärdsbrottslighet påverkar tilliten till Sveriges demokratiska system och det leder till att det uppstår parallella samhällen med kriminalitet. Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt för att förebygga brott och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problemen om de uppstår.

Under våren 2021 fattade Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att undersöka huruvida välfärdsbrott och otillåten påverkan förekommer i kommunens verksamheter samt hur behovet av insatser, rutiner, riktlinjer och kunskap ser ut. Det övergripande målet är att aktuella verksamheter har tillgång till relevanta verktyg och relevant kunskap, för att förebygga, upptäcka och agera mot välfärdsbrott och otillåten påverkan.  

Hur arbetsprocessen ser ut

Tjänstepersoner och förtroendevalda har inledningsvis, under våren 2023, tagit del av en informationsträff där bakgrund till området välfärdsbrott och otillåten påverkan, hur andra kommuner har arbetat med frågan och hur vi kan samarbeta med lokal polis var på agenden. Nästa steg i arbetet är att ha intervjuer med berörda verksamheter för att få en nulägesbild av hur välfärdsbrott och otillåten påverkan ser ut i Markaryds kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2023 15:16