Klipp häcken - du kan rädda liv!

Fri sikt i korsningar och utfarter är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. Det finns lagar och bestämmelser att ha i åtanke både när du planterar nytt och när du tar hand om det som redan finns inom din tomtgräns.

Det finns riktmärken för hur pass kortklippt häcken behöver vara i olika typer av korsningar. Om du äger en tomt vid en gata har du ett ansvar att åstadkomma fri sikt genom de så kallade ”sikttrianglarna”. Inom trianglarna får häck, buskar, mur, staket eller andra siktskymmande föremål inte överskrida höjden 80 cm, mätt från gångbaneytan eller körbanan. Om behöver du hjälp med siktröjning finns det gott om fackmän att anlita.

På följande bilder kan du se vad som gäller för olika korsningar.

Utfart mot gata

Om du har en tomt med utfart mot en gata ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Inom sikttriangeln ska siktskymmande föremål inte vara högre än 80 cm. Höjden 80 cm räknas från gatunivån.

 

 

 

Hörntomt

Om ditt hus ligger vid en gata ska sikttriangeln sträcka sig minst 10 meter åt vardera håll. Siktskymmande föremål ska inte var högre än 80 cm, från gatunivån. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.Tomt intill gata

Tänk på att din häck endast ska växa inom ditt eget tomtområde. Om häcken växer ut mot gatan kan fotgängare och cyklister tvingas ut på vägen vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att vägmärken och skyltar ska vara enkla att se och att det finns fri höjd för trafikanterna. Fri höjd är minst 2,5 meter för gångbana, 3,2 meter för cykelbana och 4,6 meter för körbana.

 

Nyplantering

Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar bör planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen.

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer” PBL 8 kap 15 §. Alla fastighetsägare är skyldiga att uppfylla de krav som redovisas här. Miljö- och byggenheten på Markaryds kommun ansvarar i sin tur för att se till att reglerna efterlevs och kan utfärda vite vid regelbrott.

Har du tänkt på att...

  • små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög.
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
  • trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, t. ex. stoppskyltar inte syns.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2024 10:44