Dataskyddsförordningen (GDPR)

Markaryds kommun hanterar (behandlar) personuppgifter för att kunna fullgöra kommunens alla skyldigheter, åtaganden och servicetjänster mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare, anställda, och myndigheter m.fl.

Begreppet personuppgifter avser all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, bild eller postadress. Det kan även vara uppgifter om IP-adress, användar-ID, mobilnummer, abonnentnummer m.m. Det avgörande är om en person kan identifieras på grund av uppgifterna.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur företag och myndigheter får behandla personuppgifter. För vissa av kommunens verksamheter gäller bestämmelser i särskild lagstiftning (socialtjänst, sjukvård t.ex.)

Det begrepp som används i dataskyddsförordningen är behandling av personuppgifter. Med behandling avses till exempel insamling, registrering, lagring och annan användning av personuppgifter. Personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att reglerna följs.

All behandling av personuppgifter måste vara laglig, korrekt och i enlighet med god sed. Uppgifterna måste vara relevanta, riktiga och aktuella. Personuppgifterna får inte vara fler än nödvändigt och får inte bevaras längre än nödvändigt. Om dina uppgifter är felaktiga har du rätt att få dom rättade.

Personuppgifter till tredje part

För att följa lagkravet WCAG 2.1 nivå AA på Markaryds kommuns webbplatser kan data behöva skickas till tredje land. Detta sker endast i de fall då funktionen inte erbjuds inom EU. Vi ser kontinuerligt över möjligheterna att uppfylla lagkrav och funktionalitet inom EU-området.

Kommunstyrelsen – ks@markaryd.se

Socialnämnden - soc@markaryd.se

Utbildnings- och kulturnämnden - ukn@markaryd.se

Miljö- och byggnadsnämnden - mbn@markaryd.se

Dataskyddsombud
Varje nämnd som finns i kommunen är ansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom det egna verksamhetsområdet. Varje nämnd har också utsett ett dataskyddsombud som bevakar att lagstiftningen följs.

Dataskyddsombud:
Therese Jigsved
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta
0472-39 10 16
dataskydd@sydarkivera.se

Tillsynsmyndighet:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
08-657 61 00

Varje person som får sina personuppgifter behandlade hos kommunen har rätt att kostnadsfritt få ett utdrag med en sammanställning över personuppgifterna en gång per kalenderår. Vänd dig till respektive nämnd/förvaltning eller till personuppgiftsansvariga. Mailadresser hittar du under ovan rubrik.

Vill du lämna en skriftlig begäran kan du göra det via:

Kontaktcenter, box 74, 285 22 Markaryd.

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Du har även rätt att återkalla ett samtycke. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse samt för myndighetsutövning.

Den tillsynsmyndighet som granskar att myndigheter och företag följer dataskyddsreformen (GDPR) är Integritetsskyddsmyndigheten. På deras webbplats finns mer information om dataskyddsreformen.
Till Integritetsskyddsmyndigheten webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I undantagsfall, när en person är utsatt för hot och trakasserier, kan denne beviljas skyddade personuppgifter av Skatteverket. Har du frågor om skyddade personuppgifter, vänd dig till Skatteverket.
Till Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2024 14:10
Sidansvarig: Lina van der Putten