Biblioteksenkäten 2019

Folkbiblioteken i Markaryds kommun genomförde en enkätundersökning under vecka 21 – 25 år 2019 med hjälp av företaget Entergate AB som Markaryds kommun har avtal med. Undersökningen möjliggjordes genom Statens Kulturråds satsning ”Stärkta bibliotek ”. Enligt vår Kultur- och Biblioteksplan 2014 - 2019 ska en ”brukarundersökning” genomföras under planperioden.

Syftet med undersökningen var att förbättra biblioteksverksamheten och att anpassa oss efter upplevelser och synpunkter från besökarna genom att använda den i arbetet med vår nya Biblioteksplan som ska gälla från år 2020 samt att ha den som referensvärde för besökarnas uppfattning då meröppet nyligen har införts i Markaryd.

Enkäten publicerades som webbversion på första sidan av Markaryds kommuns internetsida och på bibliotekets internetsida. Bibliotekspersonalen delade även ut pappersenkäter på våra bibliotek för att ge deltagarna valmöjlighet. Vi började biblioteksenkäten i maj under Eu-valets förtidsröstning på våra bibliotek och avslutade den under juni månad. Vi hade då fått in 158 svar. Svarsfrekvensen har varit hög på samtliga frågor. Avsikten med att låta EU-valets förtidsröstning vara en del av perioden var att även få med synpunkter från personer som inte brukar besöka biblioteken så ofta. När vi analyserade svaren visade det sig att 123 personer dvs. hela 77,8% besökte biblioteket varje vecka eller varje månad. Det är också mycket värdefullt för oss att få veta vad våra vana biblioteksbesökare har för uppfattning om biblioteken och att få ta del av deras synpunkter och förslag. Vi väljer att redovisa resultatet för alla biblioteken tillsammans för att få ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra slutsatser av svaren. Av de personer som svarat har 67,7% angett Markaryds bibliotek som det bibliotek man besöker oftast. Vad gäller åldersfördelning är 66,4 % av deltagarna i undersökningen i åldersgrupperna 45 år och uppåt. Könsfördelningen är 62,7 % kvinnor och 37,3 % män.

Våra frågor behandlade bl.a. öppettider, meröppet, biblioteksmiljön, utbud och verksamhet, aktiviteter, personal, det digitala biblioteket samt anledning till biblioteksbesöket. Frågorna är utformade som påståenden där besökarna svarar hur väl de tycker att påståendet stämmer. Det är glädjande att biblioteksbesökarna överlag är så positiva i sina svar. Vi har ett medianvärde på mellan 3 och 4 för svaren och 4 är högsta möjliga värde. Sist fanns en öppen fråga med möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Vi har fått in synpunkter och förslag från hela 72 personer. De fria svaren redovisas som bilaga indelade av Entergate AB efter ämne. Några svar har delats upp under flera rubriker. Vi har fått både positiva kommentarer och synpunkter på sådant som kan förändras och förbättras. Något som vi ser som ett bra resultat som ger oss möjlighet att förbättra verksamheten.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som besvarat enkäten!

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2020 10:40