Barnhälsoteamet

Barn på gunga

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) ska förskolans pedagogiska verksamhet anpassas till alla barn i förskolan.

Förskolans verksamhet ska ha en helhetssyn på barn och utformas så att omsorg, utbildning och lärande bildar en helhet.
Varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Barn som behöver mer stöd än andra ska få det med hänsyn till egna behov. 
Barn i behov av särskilt stöd är en vidare grupp än de med funktionsnedsättningar eller andra särskilda förutsättningar.
Alla barn kan tillfälligt eller varaktigt behöva särskilt stöd. I varje grupp av barn finns en bred spridning av förutsättningar och förmågor, och det finns ingen tydlig gräns mellan särskilt stöd och det stöd alla barn behöver.

Förskolan ska utgå från att en god pedagogisk verksamhet främjar hälsa och utveckling. Detta kräver förebyggande och hälsofrämjande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Barnhälsan är ett stöd som har i uppdrag att utveckla förskoleverksamheten samt bistå med stöd på de tre nivåerna.
Där ingår professioner som arbetar med både gemensamma och professionsspecifika insatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:16

Kontakt

Jenny Strand

Elevhälsochef

jenny.strand@markaryd.se
043372405