Barnens bästa gäller - I Markaryd

Barnens bästa gäller! I Kronoberg

Barnens bästa gäller! I Kronoberg

Det är alla barn, unga och deras vårdnadshavare som är de viktigaste i Barnens bästa gäller- i Markaryd. Det säger Barnens bästa -samordnaren som menar att ”Det är ju er det handlar om!”

Målet med Barnens bästa gäller - i Markaryd är att skapa en trygg och säker uppväxt med en lyckad skolgång för alla barn. Det gör vi genom att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och att tidigt samordna insatser mellan alla de som träffar barn. Vi ska reagera och agera så tidigt vi kan. När barnet får rätt hjälp tidigt kan större problem längs vägen minskas eller i bästa fall helt förebyggas. Genom att göra barn och vårdnadshavare delaktiga blir de insatser vi gör mer träffsäkra och ger bättre resultat, eftersom vi utgår från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade.

Bakgrunden till satsningen är Barnens bästa gäller! i Kronoberg, där 17 politiska organ beslutat att arbeta främjande, förebyggande samt skapa en tydlig arbetsmodell för samverkan mellan Kronobergs kommuner, Regionen, Polismyndigheten och frivilligsektorn.

Kronobarnsmodellen består av tre nivåer:

Kronobarnsmodellen, heter den arbetsmodell som arbetats fram tillsammans med barn och vårdnadshavare. Även forskare vid Linnéuniversitetet är involverade i utvecklingsarbetet. Kronobarnsmodellen har sin grund i barnkonventionen. Arbetet är unikt i Sverige och har nu fått både nationellt och internationellt fokus.

  1. Alla verksamheter ska arbeta främjande och förebyggande så att så många barn som möjligt får rätt förutsättningar (de två rosa delarna i figuren nedan).
  2. I nästa steg, ska vi tidigt uppmärksamma barns behov av stöd. Det kan vara tidigt i barnets liv men även tidigt i ett skeende (den gula delen i figuren nedan).
  3. I det tredje steget handlar det om att alla parter ska samverka om behov finns, med och kring barnet som är i behov av stöd (den gröna delen i figuren nedan).

Klicka för större bild

Kronobarnsmodellen innehåller olika verktyg och som barn, vårdnadshavare eller samverkanspart är det mestadels Barnets bästa-hjulet och Barnets plan som du kommer att arbeta med.

Barnens bästa -hjulet

Barnens bästa- hjulet är ett verktyg som används i kartläggningen av barnets situation. Den kan också användas i det främjande och förebyggande arbetet som ex. i undervisning. Hjulet är indelat i sju livsområden som är viktiga för barnets utveckling och de grundar sig i barnkonventionen.

Klicka för större bild

Praxismodellen

Praxismodellen är en rutinbeskrivning som även visar vem som ansvarar för de olika delarna.

Förstora bilden

Klicka för större bild

Praxismodellen består av tre delar och följer samma färgmönster som figuren i Kronobarnsmodellen.

  1. Alla som möter barn i sin verksamhet ska uppmärksamma barnets behov och situation (rosa delen).
  2. När ett barns behov av stöd har uppmärksammats ska den som är utsedd till barnensbästa -ansvarig göra en bedömning av barnets situation. Barnensbästa-ansvarig ser om barnets behov kan lösas inom den egna verksamheten, eller om det behövs samverkan med andra kring barnet.
  3. Om samverkan behövs ska barnensbästa-ansvarig kalla alla parter till ett möte (den gröna delen i figuren). I mötet är även barnet (om möjligt) och vårdnadshavarna huvudpersoner och likvärdiga deltagare. I mötet skrivs en plan, Barnens plan. Den som utses till familjens kontaktperson namnges i planen. Kontaktpersonen har ansvaret för att planen kontinuerligt uppdateras och utvärderas.

Om du önskar att Barnens bästa -samordnaren kommer till din skola, arbetsplats, förening eller exempelvis på ett föräldramöte för att prata om Kronobarnsmodellen, barnrätt, delaktighet, orosanmälan eller annat- hör av dig till: veronica.andersson@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juli 2022 11:54