Svenska som andraspråk

Hej elever och vårdnadshavare i gymnasieskolan!

I detta häfte kan ni läsa lite mer om ämnet svenska som andraspråk och vad som skiljer det från undervisning i ämnet svenska. Ni får också läsa om skillnader mellan ämnet svenska som andraspråk på grundskolan och gymnasiet.

I gymnasieskolan finns två likvärdiga svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk (sva). Betyg i svenska och sva ger likvärdig behörighet för att söka in till högre utbildning och det är lika mycket undervisningstid i båda ämnena.

 

I gymnasieförordningen 4 kap 11 § står följande:

11 § En elev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne i stället för svenska. Eleven får då läsa svenska som individuellt val.

Gymnasieförordningens skrivningar innebär att en elev i gymnasieskolan som har ett annat modersmål än svenska får välja om hen vill läsa svenska eller svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne.

Om eleven väljer svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne kan eleven välja att läsa svenska som individuellt val, om hen skulle vilja det. På gymnasiet kan elever alltså få undervisning i både svenska och sva, vilket inte är möjligt på grundskolan.


Vad är skillnaden mellan svenska och svenska som andraspråk?

Kursplanen i sva utgår från ett andraspråksperspektiv på språkinlärning, vilket innebär att undervisningen i sva läggs upp på ett annat sätt än undervisningen i svenska. Sva är dock inte ett lättare ämne än svenska. Undervisningen ser olika ut i svenska resp. sva eftersom eleverna har olika behov. Elever med svenska som andraspråk behöver helt enkelt träna på lite andra saker än elever som har svenska som modersmål, t.ex. vad gäller uttal och grammatiska strukturer.

Att lära sig olika kommunikativa strategier ges stort utrymme i sva eftersom de är verktyg för lärande i alla ämnen och viktiga när man utvecklar ett andraspråk. Eleverna får också lära sig att göra jämförelser mellan svenskan och andra språk de talar. För att se till att det finns tid för dessa delar arbetar man inte med svensk språkhistoria och nordiska språk i sva-ämnet på gymnasiet.

Vad är skillnaden mellan sva på grundskolan och sva på gymnasiet?

För elever i grundskolan är det elevens behov som avgör vilket ämne eleven ska få undervisning i och det är rektor som fattar beslut om eleven ska få undervisning i sva i stället för i svenska. På gymnasiet är det eleven själv som väljer vilket ämne hen vill läsa - svenska eller sva.

Om eleven väljer att läsa sva som gymnasiegemensamt ämne kan eleven välja att läsa svenska som individuellt val, om hen skulle vilja det. På gymnasiet kan elever alltså få undervisning i både svenska och sva, vilket inte är möjligt på grundskolan.

Hur och när väljer eleverna svenskämne till gymnasiet?

Valet av svenskämne görs i samband med gymnasievalet. Elever och vårdnadshavare får information och vägledning inför valet av skolans studie- och yrkesvägledare och undervisande sva-lärare.

Uteblivet val innebär att eleven läser det ämne som undervisande lärare på högstadiet rekommenderar.

Information och vägledning inför val av svenskämne

Elever och vårdnadshavare har rätt till information och vägledning i samband med valet av svenskämne till gymnasiet. Alla elever och vårdnadshavare som faller inom målgruppen för sva, dvs. har ett annat modersmål än svenska, kallas till ett informationsmöte inför att valet till gymnasiet ska göras. Där får ni mer information om de båda svenskämnena och har möjlighet att ställa frågor till en utbildad sva-lärare. Ni har också möjlighet att boka in ytterligare stödsamtal inför valet om ni känner behov av det.

Valet av svenskämne till gymnasiet är alltid elevens eget, men skolan är skyldig att informera och råda elever och vårdnadshavare så att de kan göra välgrundade val.

Vad gäller kring betyg?

Ett betyg i svenska som andraspråk är lika mycket värt som ett betyg i svenska och ger samma behörighet att söka in till högre utbildning.

Hur organiseras sva-undervisningen?

Undervisningen i svenska som andraspråk kan organiseras på olika sätt, både inom samma skola och mellan olika skolor. En del barn som läser svenska som andraspråk ska lära sig svenska som ett nytt språk. Andra barn som läser svenska som andraspråk kan vara födda i Sverige och ha ett välutvecklat svenskt språk. Svenska som andraspråk är ett ämne både för nybörjare och för barn som kommit längre i sin svenska språkutveckling. Undervisningen behöver genomföras på olika sätt för dessa elevgrupper.

Här är några exempel på hur rektor kan välja att organisera undervisningen i svenska som andraspråk utifrån elevernas olika behov:

        Svenska som andraspråk för nyanlända elever i förberedelseklass

        Svenska som andraspråk och svenska i olika undervisningsgrupper

        Svenska som andraspråk och svenska i samma undervisningsgrupp

Får man byta från sva till svenska eller tvärtom?

Ja, en elev kan ändra och under gymnasieutbildningen först läsa och få betyg i exempelvis svenska 1 och 2, och sedan byta till att läsa och få betyg i svenska som andraspråk 3 (eller tvärtom).

Eventuella byten mellan ämnen görs mellan årskurser, inte under pågående kurs.

Kontinuerlig information

Vid varje utvecklingssamtal samtalar vi om ert barns språk- och kunskapsutveckling och då kommer vi även att prata om ämnet svenska som andraspråk.

Fråga ert barns lärare om ni vill veta mer!