Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen bedriver sin verksamhet i på Hannabadsvägen 2c i Markaryd. Yrkeshögskoleutbildningen har delar av sina lokaler i samma byggnad som kommunens gymnasieskola på Järnvägsgatan och Villagatan.

Vuxenutbildningen erbjuder:

 • Studier i Svenska för invandrare, SFI
 • Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
 • Grundläggande gymnasial vuxenutbildning på distans
 • Gymnasial Yrkesutbildning för vuxna.
 • Särskild undervisning för vuxna, LÄRVUX
 • Yrkeshögskoleutbildning med inriktning Kyl- och Värmepumpstekniker.
 • Uppdragsutbildningar. Certifiering och omcertifiering av kyltekniker.
 • Tentamen på skolan för distansundervisning via universitetet
 • Vuxenutbildning skapar tillsammans med det lokala och regionala näringslivet utbildningar på olika nivåer som ska tillgodose företagens och verksamheternas nuvarande och framtida rekryteringsbehov.

Ansökan till SFI

Du är välkommen till oss för att ansöka till Sfi. Du måste ha ett fullständigt personnummer med 12 siffror om du kommer från ett land utanför EU och du måste vara folkbokförd i Markaryds kommun för att kunna ansöka.

Din ansökan gör du på SFI i Markaryd alla helgfria tisdagar klockan 13:00-15:00.

Studier på SFI

Du har rätt att studera på SFI när du uppfyller följande krav:

 • är vuxen (från och med den 1 juli det år hen fyller 16).
 • inte har grundläggande kunskaper i svenska språket.
 • är folkbokförd i kommunen.
 • är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och har uppehållsrätt (arbete, studier) i Sverige och är bosatt i kommunen. Personer med kunskaper i danska eller norska har inte rätt till utbildningen, om grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig.

Nivåer

SFI-undervisning finns på flera nivåer. I vilken kurs och vilken studieväg du ska börja på avgörs utifrån den kartläggning som görs av dina kunskaper och förutsättningar.

På dagtid studerar du 15 timmar i veckan, på förmiddag eller eftermiddag. Du måste ha ordnad barnomsorg om du ska studera SFI på dagtid.

Kvällskurs finns för dig som inte kan studera dagtid.

Studieväg 1

För dig som inte har någon eller kort skolgång från ditt hemland. (Kurs A, B, C och D). Elever som inte har kunskap om det latinska alfabetet eller behöver ett långsamt tempo kan också börja på studieväg 1.

Studieväg 2

Med långsam eller normal studietakt. (Kurs B, C, och D)

Studieväg 3

Med snabb studietakt för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt. (Kurs C och D).


Läs och skrivinlärning. Studieväg 1 - Kurs A, B, C och D. Studieväg 2 - Kurs B, C, och D. Studieväg 3 - Kurs C och D. Individanpassning, flexibilitet och samverkan.

Läs och skrivinlärning. Studieväg 1 - Kurs A, B, C och D. Studieväg 2 - Kurs B, C, och D. Studieväg 3 - Kurs C och D. Individanpassning, flexibilitet och samverkan.


Studieekonomi

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för lexikon och skrivmateriel.

Du som studerar SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Försäkringar

Alla heltidsstuderande är försäkrade. Det gäller under vanlig lektionstid, men även under exempelvis studiebesök och resor anordnade av skolan. Försäkringen gäller också resor till och från skolan.

Studieuppehåll

Alla heltidsstuderande är försäkrade. Det gäller under vanlig lektionstid, men även under exempelvis studiebesök och resor anordnade av skolan. Försäkringen gäller också resor till och från skolan.

Beslut upphörande av utbildning

Om du har för hög frånvaro och inte uppvisar tillräckliga framsteg i studierna kan beslut om upphörande av undervisning tas.
“Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.”
(Skollagen 20 Kap § 9)

Ledighet

Beslut om längre sammanhängande ledighet (mer än 3 dagar) tas av Rektor i samråd med lärare. Ledighet enstaka dagar eller mindre än 3 sammanhängande anmäles till undervisande lärare.

En elev med ekonomiskt stöd får själv ta kontakt med respektive myndighet som bedömer rätten till bistånd under ledigheten. Lärarens eller rektorns beviljande av ledigheten innebär inte per automatik att eleven får ersättning. Skolan är inte skyldig att vidta extra stöd/åtgärder för de brister som kan uppstå i elevens studier eller studieresultat på grund av begärd/beviljad ledighet utan eleven är själv ansvarig för att inhämta de kunskaper som han/hon missar p.g.a. ledigheten.

Om jag inte kan komma till skolan

Om du blir sjuk eller av andra anledningar inte kan komma till skolan måste du ringa till skolan eller maila din lärare. Telefonnummer: 0433 – 722 13. Är du sjuk två veckor eller mer måste du visa läkarintyg.

Grundläggande utbildning för vuxna

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då hen fyller 20 år om hen;
1. Är bosatt i landet.
2. Saknar sådana kunskaper som uppnås i grundskolan.
3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökan

Anmälan och ansökan sker via Open 24 - Vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gymnasialutbildning för vuxna

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då hen fyller 20 år om hen;
1. Är bosatt i landet.
2. Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar att ge.
3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen., och
4. I övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Välj mellan ett 50-tal kurser eller flera yrkesprogram. Utbildningen är öppen för dig som är 20 år och har kunskaper motsvarande grundskolan och behöver komplettera din utbildning. Du kan läsa enstaka ämnen eller ett helt program. Välj bland vårt utbud av kurser. Du kan själv sätta ihop din studie­plan eller få hjälp, råd och stöd av studie- och yrkesvägledarna att forma den utbildning som passar dina behov, förutsättningar och framtidsplaner.

Det är kostnadsfritt för dig att studera på Vuxenutbildningen men du betalar alla läromedel själv.

Ansökan

Anmälan och ansökan sker via Open 24 - Vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är för dig som vill lära dig mer, fördjupa och utveckla dina kunskaper som du behöver för att klara arbete, boende och fritid och för att känna dig säkrare. Utbildning bedrivs både på grundläggande- och gymnasialnivå.

Särskild utbildning för vuxna är öppen för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Tillsammans med lärarna planerar du dina studier utifrån just dina behov, din förmåga och dina erfarenheter, kunskaper och intresse. Du får den tid som du behöver.

Ansökan

Anmälan och ansökan sker via Open 24 - Vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkesutbildning för vuxna

Är det dags att skaffa ett nytt yrke eller göra klar en yrkesutbildning från gymnasiet? På vuxenutbildningen har vi många olika möjligheter att hjälpa dig till ett nytt yrke eller att avsluta en utbildning som du en gång började. Några utbildningar genomförs tillsammans med gymnasiet på KCM andra utbildningar genomförs av vuxenutbildning via andra kommuner, vi erbjuder också yrkesutbildning på distans.

Vi kan också erbjuda utbildning som lärling på plats hos en arbetsgivare. Just nu pågår t.ex. distansutbildningar inom Vård och Omsorg till undersköterska.

Utbildningsstarten och omfattning är individuell. Alla yrkesutbildningar motsvarar utbildning på gymnasial nivå. Prata med syv om du har en idé om någon utbildning som du skulle vilja gå. Antalet platser på Yrkesvux kan variera från år till år beroende på de politiska beslut som fattas av riksdagen.

Ansökan

Anmälan och ansökan sker via Open 24 - Vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska och praktiska studier med en stark arbetslivsanknytning. Utbildningar erbjuds inom branscher med stor efterfrågan på kompetens. YH-utbildningen i Markaryd har inriktar sig på kyla och värme

Värmepumpstekniker, 300 YH-poäng

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Kurserna är branschspecifika och anpassade till yrkeslivet. Praktik i form av Lärande i arbetslivet (LIA) utgör en större del av utbildningstiden. Du får en yrkeshögskoleexamen och du blir en attraktiv medarbetare inom branschen.

Som värmepumpstekniker jobbar du med att installera serva och kontrollera olika typer av värmepumpar. Det finns många upp­värmningsmetoder och tekniska lösningar och det kräver fackkunskaper för att avgöra vilket system som passar bäst. Mötet med kunden och ett självständigt arbete ställer krav på dig som företagsrepresentant och god problemlösare med stor servicevilja.

För mer information om utbildningen och anmälan besöker du KCM's hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är samhällsorientering?

Det är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan.

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering.

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 100 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Kommunernas skyldighet att erbjuda Samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till Samhällsorientering deltar i verksamheten. Utbildningen är helt gratis.

Målgrupp

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som är

 • Mellan 18 och 64 år
 • Ny i Sverige
 • Har ett etableringsprogram eller är anhöriginvandrare och folkbokförd för första gången efter april 2013, inom senaste 3 år.

Gäller inte

 • Medborgare i EES-land eller Schweiz
 • Inte gymnasiestuderande
 • Inte arbetskraftsinvandrare
 • Inte gästforskare/gäststuderande.

Syfte

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta etableringen och delaktighet i det svenska samhället för dig som flykting eller nyanländ. Du ska få ett stöd för att så snabbt som möjligt lära dig svenska och kunna ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Syftet med kursen är att ge dig information om hur du kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du får också chans att diskutera och ställa frågor. På kursen går vi bland annat genom hur man söker arbete, olika sätt att se på barnuppfostran och hur man hittar rätt i hälso- och sjukvården. Vi gör också studiebesök.

Vi anpassar innehåll och undervisningsmetoderna till din och de andra deltagarnas erfarenhet och bakgrund. Samhällsorienteringen genomförs på ett objektivt sätt och baseras på de svenska grundlagarna och internationella konventioner. Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion och ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller annat språk som deltagaren behärskar väl.

Mål

Målet är att du ska utveckla kunskap om:

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat
 • praktiskt vardagsliv

För att uppnå dessa kunskapsmål ska samhällsorienteringen därför innehålla:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Schema

Du får undervisning en gång eller två gånger i veckan, antingen i klassrum eller via webben beroende på språk. Efter utbildningen kommer du att få ett intyg.

Var är vi?

I vuxenutbildningens fina lokaler på Hannabadsvägen 2C, 285 32 Markaryd

Hur anmäler du dig till samhällsorienteringen? Vill du veta mer?

 • Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och är inskriven i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen, kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att anmäla dig till kursen.
 • Om du har kontakt med socialtjänsten kan din handläggare på socialtjänsten anmäla dig till kursen.
 • Anmäl dig genom att fylla i och lämna in anmälningsblanketten till Navet. Samhällsorientering - Anmälningsblankett , 227 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om samhällsorienteringen kan du kontakta samordnaren för samhällsorientering i Markaryds kommun, Aladdin Almakmal, Telefon: 0433-72450, E-post: aladdin.almakmal@markaryd.se

Studie- och yrkesvägledning - Bokning av tid

Du som är folkbokförd i Markaryds kommun kan boka en tid för ett vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen via vår e-tjänst Studie- och yrkesvägledning (VUX) - Bokning av tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har korta frågor kring utbildningar är du välkommen att läsa våra vanligaste frågor/svar på vår hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta oss på telefon 0433-722 51, telefontid måndag: 8-10 och torsdag 13-15. Eller skicka e-post: vuxenutbildningen@markaryd.se.

Uppdragsutbildning

Se www.kcm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för priser och tider.

YH-ansökan

Via hemsidan www.kcm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

SFI

Dina ansökan gör du på SFI i Markaryd alla helgfria tisdagar mellan 13-15.

Övrig Vuxenutbildning

Anmälan och ansökan sker via Open 24 - Vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samhällsorientering

Anmäl dig genom att fylla i och lämna in anmälningsblanketten till Navet. Samhällsorientering - Anmälningsblankett , 227 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriftlig ansökan skickar du till

Vuxenutbildningen
Box 74
285 22 Markaryd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2023 09:39

Kontakt

Tim Hansson

Biträdande rektor

tim.hansson@markaryd.se
043372333

Lena Bondeson

Lärare/utbildningsledare

lena.bondeson@markaryd.se
043372213

Vuxenutbildningen Markaryd

vuxenutbildningen@markaryd.se
0433-722 51

Telefontid vux

Må: 8-10, to 13-15