Värmepumpar

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Anmälan

Planerar du att installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan om detta till miljö- och byggnadsnämnden. För vissa områden inom kommunen måste du söka tillstånd hos miljö-och byggnadsnämnden. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det nästan alltid ett tillstånd. Risker med värmepumpar kan bland annat vara läckage av köldmedium, läckage av köldbärarvätska till jord eller vatten, buller från kompressor eller lokal påverkan av marktemperatur.

Anmälan/ansökan ska lämnas in till miljö- och byggenheten minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen.

Blanketten "anmälan/ansökan installation värmepump" finns på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Det är du som fastighetsägare som måste ha kunskap om var ledningarna är dragna på din fastighet och ansvarar för ledningarna på din tomt. Du måste själv stå för eventuella kostnader om skador uppstår i samband med installation(borrning/grävning).

Längst ner på sidan hittar du en länk till Ledningskollen som kan vara till hjälp att ta reda på var ledningar går på din fastighet.

Luftvärmepump

För installering av luftvärmepump krävs ingen anmälan/ansökan till miljö- och byggnämnden.

En luftvärmepump hämtar energi från utomhusluften och överför den till inomhusluften. En värmepump som tar energi från utomhusluften har en fläkt som avger ett visst ljud då den är igång. Det är viktigt att välja en bra placering av denna, så att man inte själv blir störd eller stör grannar med oönskat monotont ljud. 

Se först över ditt hus

Innan du installerar en värmepump bör du även undersöka andra alternativ för att spara värmeenergi, exempelvis tilläggsisolering av vindsbjälklag eller byte av fönster. Tänk på att vissa typer av åtgärder även kan påverka inomhusklimatet. Väljer du att installera en värmepump efter exempelvis en tilläggsisolering kan du kanske välja en mindre värmepump till en lägre kostnad eftersom huset har fått ett lägre energibehov.

Med bergvärme värms byggnaderna upp av miljövänlig energi som hämtas ur berggrunden. Temperaturen i berggrunden är relativt konstant under ett år. Det gör att bergvärmepumpen kan leverera värme kontinuerligt under hela året. Energin hämtas ur en energibrunn som borras ner i berget till ett djup som normalt är 100 till 200 meter. Ibland kan det komma att krävas att flera hål borras.

Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar påverkan på miljön.

Borrning bör inte göras närmare byggnad än 4 meter pga. risk för skador både på själva husgrunden och markmaterialet under och omkring husgrunden.

Temperaturen i marken gör att det är en relativt stabil värmekälla, vilket säkerställer en kontinuerlig leverans av värme. Denna typ av värmepump passar bra i alla typer av byggnader, bara du har tillgång till stor markyta. Oavsett typ av byggnad så är ytjordvärme energieffektiv, lättanvänt och driftsäkert uppvärmningssystem.

Jordarten och vattenföringen i marken påverkar hur stort värmeuttag man kan få från en värmepump. I moränjord krävs nästan dubbla slanglängden för utvinning av samma värmemängd som i ett mer finkornigt material. En vanlig tumregel är att det behövs 100 meter slang per tidigare förbrukad kubikmeter olja.

Det är också viktigt att kollektorslangen ligger på rätt djup (ca 1 m) och med rätt avstånd (ca 1,5 m) mellan slingorna för att få ut beräknad effekt och för att undvika problem med tjälskott i gräsmattan.
Kollektorslangen är normalt mellan 200 och 500 meter lång.

När du ska installera sjövärme placerar man en slang för värmeupptagning på sjöbotten eller nere i bottenslammet. Där är temperaturen något högre än i vattnet. Förutom risken att ett ankare får tag i rörslingan är det viktigt att göra övergången från land till vatten noggrant.

Du måste försäkra dig om att anläggningen kan anläggas utan negativ inverkan på lekbottnar och dylikt. Kontakta länsstyrelsen för att kontrollera det innan du skickar in anmälan till miljönämnden.

Anläggningen kan påverka hur vattenområdet får användas. Du behöver ett skriftligt utlåtande och godkännande från alla som kan tänkas beröras av installationen - t.ex. fastighetsägare, fiskerättsinnehavare med flera.

Om du inte äger sjön kan det behövas ett servitut för anläggningen.

Anläggningen måste vara tydligt skyltad, både från land och vatten. På skylten ska slangens läge i vattnet vara markerat. Skylten ska innehålla upplysning om anläggningens ägare inklusive telefonnummer. Märk gärna slangen så den syns i vattnet. Skulle slangen flyta upp syns den tydligt och eventuella påkörningsolyckor kan undvikas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:58
Sidansvarig: Lina van der Putten