Bygga, bo och miljö

Anmälan om bygglov

Även om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan och då får du inte påbörja åtgärden förrän anmälan är gjord och startbesked har lämnats.

Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Anmälan krävs vid följande åtgärder

 • Rivning aven byggnad eller en del av en byggnad som inte är komplementbyggnader eller  ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 25 m2.
 • Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus på max 15 m2.
 • Byggande av högst två takkupor.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Uppförande av vissa anläggningar t.ex. nöjesparker, idrottsplatser, cisterner, master/torn, vindkraftverk, murar, plank med flera.

En anmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom 2 år från dagen
för anmälan.

Blanketter finns på Blanketter och e-tjänster.

 • Anmälan samt;
 • för rivningslov krävs förslag på kontrollplan för rivning och miljöinventering
 • för ändring av bärande konstruktion krävs konstruktionsritningar
 • för installation eller ändring av hiss krävs en planritning
 • för ändring av anordning för ventilation krävs ventilationsritningar
 • för ändring av vatten och avlopp krävs VA-ritningar
 • för ändring av brandskyddet krävs brandskyddsbeskrivning
 • förslag på kontrollplan krävs om kontrollansvarig krävs
 • för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus krävs situationsplan, fasad-, plan- och sektionsritning
 • för nybyggnad av komplementbyggnad om högst 25 m2 krävs situationsplan, fasad-, plan- och sektionsritning

Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så behövs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovhandläggare om du har frågor innan du lämnar in din anmälan. 

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020 10:34

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60