Bygga, bo och miljö

Avgifter

Nedan får du ta del av information för bygglov för ett enbostadshus inom planbelagt område genom text och video.

Kostnaden för ett bygglov beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, vart du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Förutom avgift för bygglov eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter.

Exempel på tillkommande avgifter kan vara ifall dina grannar behöver höras innan ett bygglov eller anmälan kan beviljas, vid beställning av kartmaterial, utstakning och lägeskontroll av din byggnation, ifall din ansökan medför en avvikelse från detaljplan etc.

Avgifterna för ditt ärende ska täcka kostnader för

  • Administration
  • Nödvändiga datorprogram
  • Arkivering
  • Planprövning
  • Åtgärdens placering
  • Yttre utformning av tomtens ordnande, startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan, platsbesök samt slutbesked.

Vid avvikelse från detaljplan

En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande ska byggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Om din ansökan avviker från områdets detaljplan blir bygglovskostnaden 20% dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande åtgärden är. Därför är det inte möjligt att på förhand räkna ut din bygglovsavgift.

Vid utstakning egen regi

Om utstakning utförs i egen regi tas en avgift ut för bl.a. underlagsdata till kartmaterial. Avgiften är 20% av kostnaden som miljö- och byggenheten hade debiterat. Vid utstakning i egen regi behöver behörig mätperson anmälas och godkännas av miljö- och byggenheten.

Här nedan finner du exempel på vad de olika åtgärderna kan komma att kosta. Angivna avgifter är endast ungefärliga och har beräknats utifrån plan- och bygglovstaxan för 2021.

Avgifter för bygglov

Åtgärd

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Nybyggnad av enbostadshus

50-129 m²

11 880 kr

Nybyggnad av enbostadshus

130-199 m²

15 841 kr

Nybyggnad av enbostadshus

200-299 m²

19 800 kr

Nybyggnad garage, carport, förråd etc.

≤50 m²

2 284 kr

Nybyggnad garage, carport, förråd etc.

>50 m²

4 874 kr

Nybyggnad av industri-, lagerbyggnad

800-1199 m²

51 484 kr

Tillbyggnad huvudbyggnad

16-49 m²

4 843 kr

Tillbyggnad huvudbyggnad

50-129 m²

10 212 kr

Tillbyggnad fritidshus

≤50 m²

4 086 kr

Tillbyggnad komplementbyggnad ex.vis garage, förråd

≤50 m² av byggnadens bruttoarea

2 043 kr

Skärmtak

15-30 m²

2 392 kr

Mur, plank vid enbostadshus

Liten påverkan på byggnaden eller området, oavsett längd

3 481 kr

Mur, plank, bullerplank

oavsett material och längd

6 584 kr

Fasadändring, mindre


1 589 kr

Fasadändring, större


3 178 kr

Förhandsbesked

oavsett åtgärd och area

4 730 kr

Strandskyddsdispens

oavsett åtgärd och area

7 616 kr

Marklov

antal timmar, dock minst 1h

950 kr


Anmälan

Åtgärd

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Installation av eldstad

pris/st

946 kr

Installation av hiss

pris/st

4 843 kr

Ventilationsanläggning, enbostadshus


1 992 kr

Ventilationsanläggning övriga byggnader


5 297 kr

Ändring av bärande konstruktion, mindre


1 135 kr

Ändring av bärande konstruktion, större


5 297 kr

Ändring av brandskydd, mindre


1 135 kr

Ändring av brandskydd, större


5 297 kr

Installation eller väsentlig ändring av vatten- eller avlopp


3 405 kr

Burspråk


2 043 kr

Takkupa


2 194 kr

Attefallshus

Bostad

4 362 kr

Attefallshus

Komplementbyggnad

2 838 kr


Planavgift

Åtgärd

Storlek och anmärkning

Cirka priser

Nybyggnad enbostadshus

oavsett area

4 540 kr

Tillbyggnad enbostadshus

>50 m²

2 270 kr

Nybyggnad industri- lagerbyggnad

1000 m²

72 572 kr


Kartor

Avgift för kartor

Tomtyta

Cirka pris

Nybyggnadskarta (inom detaljplan)

1-1999 m²

5 676 kr


2000-4999 m²

9 420 kr


5000-9999 m²

13 244 kr
Förenklad nybyggnadskarta (inom detaljplan)

1-1999 m²

4 162 kr


2000-4999 m²

5 676 kr


5000-9999 m²

7 568 kr
Baskarta (utanför detaljplan)

1-1999 m²

Tidsersättning


2000-4999 m²

Tidsersättning


5000-9999 m²

Tidsersättning


Utstakning (utsättning av byggnadens hörn)

Åtgärd

Storlek och anmärkning

Antal hörn

Cirka pris

Huvudbyggnad, ny- och tillbyggnad

1-199 m²

4

3 027 kr


200-499 m²

4

3 784 kr


500-999 m²

4

3 784 kr

Mindre tillbyggnader, garage etc

15-49

4

3 027 kr


Lägeskontroll (kontrollmätning av byggnadens utsatta hörn)

Åtgärd

Storlek och anmärkning

Antal hörn

Cirka pris

Huvudbyggnad

200-499 m²

4

1 702 kr


500-999 m²

4

1 892 kr


1000-1999 m²

4

2 081 kr

Tillägg per punkt utöver 475 kr

Tillbyggnad

50-199 m²

4

1 513 kr

Tillägg per punkt utöver 437 kr


Hörande av berörda sakägare (särskilda fall)

Antal

Cirka pris

Sakägare 1-5

1 513 kr

Sakägare 6-9

2 270 kr

Sakägare 10-

4 540 kr

Kungörelse av beslut

210 kr


Justering av bygglovsavgifter

Åtgärd

Avgift

Lämplighet utanför detaljplan

1,25 bygglovsavgift

Prövning av liten avvikelse

1,2 bygglovsavgift

Varsamhet

1,1 bygglovsavgift

Tillbyggnad

Ingen justering

Ombyggnad

Ingen justering

Tidsbegränsat bygglov

0,75 bygglovsavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

0,5 bygglovsavgift

Stor enkel byggnad (oisolerad)

0,3 bygglovsavgift


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022 10:58

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195