Bygga, bo och miljö

Planavgift

En planavgift är en avgift för de kostnader som miljö- och byggenheten haft när en aktuell detaljplan tagits fram för platsen man vill bygga på.

När man ansöker om bygglov behöver man en detaljplan, den talar om var och hur man får bygga. Det är kommunen som hjälper dig att ta fram en detaljplan, till den tillkommer en planavgift om man använder rätten att bygga som detaljplanen beviljar.

Varför behöver jag betala planavgift?
I Plan- och bygglagen beskriver man hur kommunen ska gå tillväga för att ta fram en detaljplan. Detaljplaner måste bestå av vissa handlingar. Planerna måste samrådas, annonseras och ställas ut.

Förloppet kostar kommunen pengar, för att man inte ska ta av skattemedel för detta begär man i efterhand tillbaka motsvarande belopp. Har exploatören betalat framställandet av detaljplanen själv så tar kommunen i sin tur inte ut någon planavgift.

Vad är det som kostar?

  • Kontrollerande och uppdatering av kommunens kartor. I de fall kommunen inte har en aktuell karta över marken detaljplanen berör behöver man gå ut och mäta på nytt.
  • Lista över fastighetsägare i planområdet och dess närhet. Enligt plan- och bygglagen måste en aktuell fastighetsförteckning finnas för att alla berörda ska kunna kontaktas.
  • Planhandlingar måste sammanställas. Alla detaljplaner måste ha en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och eventuella illustrationer.
  • Särskilda utredningar behöver göras. Beroende på planområdets utseende och placering. Det kan handla om buller, vibrationer, förorenad mark, lukt, riskinventering mm
  • Miljöbalken begär att alla detaljplaner ska behovsbedömas. Det innebär att man gör en avvägning om planen kan medföra betydande miljöpåverkan ifall den genomförs.
  • Sammanställande och utskick av samrådsredogörelse och utlåtande. Alla som har yttrat sig under samråd och utställning får svar som sammanställs i dokument som kallas samrådsredogörelse och utlåtande.
  • Annonsering. När planen ställs ut enligt plan- och bygglagen och när den träder i kraft, annonserar kommunen detta i lokaltidningen.
  • Kopiering och porto. Inför samrådet och utställningen kopieras handlingarna och skickas till alla som är sakägare i planfrågan samt till berörda myndigheter. Innan planen antas av kommunfullmäktige och efter att planen antagits skickas information till alla som har yttrat sig under samrådet eller utställningen.
  • Administrativ hantering. Alla handlingar som kommer in och skickas ut ska registreras i diariet. Dessutom uppstår administration i samband med att planen tas upp i nämnd och kommunfullmäktige.
  • Arkivering. Alla handlingar som kommer in och skickas ut sparas och arkiveras i kommunens arkiv.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022 10:58

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195