Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt eller starta en verksamhet kan du behöva söka bygglov. Du finner information på dessa sidor om vilka åtgärder som kräver bygglov och hur du går tillväga.

Så här ansöker du om bygglov

Genom att lämna en komplett ansökan kan du undvika kompletteringar och få en snabbare handläggning. Exakt vilka uppgifter och bilagor som krävs beror på vad du ansöker om. Ta gärna hjälp från oss på miljö-och byggenheten, om du känner dig osäker på vad som krävs för just din ansökan.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Ritningar i A3 och större ska vara nedvikta till A4-format och bifogas i ett exemplar till din ansökan. 

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte bank-id kan du fortfarande ansöka via blankett, som du hittar på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Digitala ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Det här ska ansökan innehålla

Förslaget ska redovisas på en situationsplan alt. nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500, där man ser den närmaste omgivningen och var byggnaden skall placeras på tomten. Befintliga byggnader ska vara inritade. Ange husets eller tillbyggnadens yttre mått samt avstånd till närmsta fastighetsgräns. Du ska också redovisa förslag på byggnadernas plushöjder, färdig golvnivå alternativt sockelnivå. Beställning av nybyggnadskarta gör du hos miljö- och byggenheten.

Vid nybyggnad behöver en markplaneringsritning i skala 1:200 inlämnas som redovisar plushöjder på mark, slänter, stödmurar, tillfartsväg samt biluppställningsplats. Markplaneringsritningen ska också innehålla uppgifter om tillgänglighet, framförallt mellan biluppställningsplats och huvudbyggnadens entré. Dessutom ska det redovisas hur dagvattnet tas om hand, så kallat lokalt omhändertagande.

Fasadritningar, planritningar och sektioner skall inlämnas i skala 1:100.

Fasadritningar visar husets yttre utformning från alla väderstreck. På
ritningarna ska du rita in befintliga och blivande marklinjer. Det vill säga vilken nivå marken har och kommer att få runt byggnaden. Om det gäller en tillbyggnad skall det framgå tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.

Planritningar skall visa byggnadens alla våningsplan med rumsindelning samt visa var fast inredning såsom köksinredning, wc och dusch och är placerad. Ritningen skall vara måttsatt och i skala.

Sektionsritningen är ett tvärsnitt genom huset i skala.

Din ansökan ska innehålla uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ifall din åtgärd bedöms vara komplicerad. Du fyller i det i ansökan bygg-, rivnings- och marklov. Din kontrollansvarig måste vara certifierad. En lista över certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida.

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

För enklare ärenden, till exempel uthus, garage och andra mindre
åtgärder, behövs ingen kontrollansvarig utan då kan du skicka in ett eget förslag till kontrollplan alt. att du väljer ett färdigt förslag som framtagits av kommunen. Är kontrollplanen tillräcklig för ditt projekt kan beslut om startbesked lämnas i samband med bygglovet.

Inlämning till miljö- och byggenheten

Ansökan och bygglovshandlingar ska skickas antingen digitalt eller via post.

Vi kan endast ta emot ritningar som är i pdf-format (digitalt) och i storlekarna
A4 eller A3. Viktigt är att ritningen är i rätt skala och att varje ritning är
sparad som ett eget dokument. För att lämna in ansökan digitalt mejlar du till mbn@markaryd.se.  

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021 13:14

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195