Bygglov för byggnader

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål.

Nybyggnad

Det krävs normalt bygglov för en nybyggnad. Nybyggnad definieras enligt plan- och bygglagen som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.
I plan- och bygglagen definieras byggnad som en varaktig konstruktion, som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller som är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.


Små och enkla konstruktioner

Exempel på små och enkla konstruktioner som har betraktats som byggnader är hydda, kiosk, lekstuga och långtidsuppställt tält för mötesverksamhet. 

Lätt flyttbara konstruktioner

Husvagnar, redskapsvagnar, husbåtar och försäljningskiosker på hjul har i vissa fall betraktats som byggnad. Vid bedömningen har hänsyn tagits till användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen. En husvagn som står uppställd på samma ställe under en längre tid än en normal semesterperiod har betraktats som en byggnad.

Att flytta en byggnad permanent från en plats till en annan plats på tomten eller till en annan tomt är att betrakta som uppförande av en ny byggnad och är därför också en bygglovspliktig åtgärd.

Ekonomibyggnader

Inom detaljplanelagt område gäller samma bygglovsplikt för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed liknande näring, som för andra byggnader. Utanför detaljplanelagt område krävs det bygglov endast för åtgärder som innebär att byggnader tas i anspråk eller inreds, helt eller till viss del, för väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts till eller som finns angivet i det senast lämnade lovet.

Tillbyggnad

Bygglov krävs normalt för att göra en tillbyggnad. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från lovplikten. I plan- och bygglagen definieras tillbyggnad som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Detta gäller oavsett i vilken riktning det sker. Det betyder att en tillbyggnad uppåt, åt någon sida eller nedåt räknas som tillbyggnad. Altaner kan kräva bygglov om de räknas som tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. 

Väsentligen annat ändamål

Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om:

 • ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare.
 • det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel,hantverk eller industri, eller
 • byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Gäller
  bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
  detaljplan.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

 • Ansökningsblankett
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Plan-, fasad- och sektionsritning i skala 1:100 med huvudmått utsatta. På fasaderna  ska befintliga och föreslagna marklinjer
  redovisas.
 • Situationsplan alt. nybyggnadskarta där åtgärden ritas in med huvudmått och samt avstånd till två närmsta fastighetsgränser ritas in.

Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så behövs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovshandläggare om du har frågor innan du lämnar in din ansökan. 

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte bank-id kan du fortfarande ansöka via blankett, som du hittar på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021 13:15

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195