Flyttning av byggnad

Att flytta en befintlig byggnad till en ny plats inom samma tomt eller till en helt annan plats räknas som uppförande av en ny byggnad och är oftast en bygglovspliktig åtgärd.

 Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär också att byggnaden rivs. Inom detaljplanerat område krävs oftast både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen. Utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov på den gamla platsen, däremot kan en anmälan krävas. Omfattas byggnaden av ett skydd enligt kulturmiljölagen eller miljöbalken, kan det dock krävas tillstånd enligt dessa lagar. På den nya platsen krävs oftast bygglov. Det krävs exempelvis inget tekniskt samråd vid flyttning av en enstaka enkel byggnad. 

Flyttning av byggnad eller uppförande av ny byggnad

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en åtgärd ska ses som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Miljö- och byggnadsnämnden behöver göra den bedömningen eftersom olika krav gäller för de olika åtgärderna.

Flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Är det en byggnad som
är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, så får den inte förvanskas.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

  • Ansökan omrivningslov för flytt från befintlig placering.
  • Ansökan om bygglov för ny placering.
  • Fasad-, plan- och sektionsritning i skala 1:100 med huvudmått utsatta. På fasaderna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas.
  • Situationsplan alt. nybyggnadskarta där åtgärden ritas in med huvudmått och samt avstånd till två närmsta tomtgränser ritas in.

Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så behövs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovhandläggare om du har frågor innan du lämnar in din ansökan.

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte bank-id kan du fortfarande ansöka via blankett, som du hittar på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021 13:16

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovingenjör

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195