Kostnader

Nedan får du ta del av information för bygglov för ett enbostadshus inom planbelagt område genom text och video.

Bygglovsavgiften ska täcka kostnader för

  • administration
  • nödvändiga datorprogram
  • arkivering
  • planprövning
  • byggnadens placering
  • yttre utformning av tomtens ordnande, startbesked, tekniskt samråd, fastställande av kontrollplan, platsbesök samt slutbesked.

Bygglovskostnad för ett enbostadshus på 150 kvm inom detaljplanelagt område
Kostnad: 15475 kr

Punktprickad mark
Prickad mark är mark som enligt planbestämmelserna för området inte får bebyggas.

Detaljplan
En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande ska byggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Planavgift för ett enbostadshus: 4464 kr

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta ska vara i skala 1:500 eller liknande och visar

  • tomten
  • byggnaders placering på tomten
  • hur tomten ska användas (bland annat infart och parkering)

Kartan innehåller viktig information som behövs för bygglovsgranskningen.
Vid nybyggnad inom detaljplanerat område ska situationsplanen grundas på nybyggnadskarta.

Kostnad: 8500 kr

Utstakning
Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av nybyggnaden märks ut på marken och även en utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utstakning.

Kostnad: 3000 kr

Inmätning/lägeskontroll
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan.

Kostnad: 2500 kr

Kungörelse av beslut 186 kr.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021 13:17

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60

Laszlo Harmath

Bygglovhandl/Byggnadinsp

laszlo.harmath@markaryd.se
043372058

Josefine Svensson

Bygglovshandläggare

josefine.svensson@markaryd.se
043372195