Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en-och tvåbostadshus och för ekonomibyggnader om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Här nedan kan du se vilka åtgärder som kan vara bygglovsbefriade och under vilka förutsättningar:

Det krävs normalt bygglov för murar och plank. Det krävs dock inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats med mur eller plank med en högsta höjd högst 1,8 m, och som längst 3,6 m ut från huset vid ett en- och tvåbostadhus.

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det antingen är en nybyggnad eller tillbyggnad. För ett en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs dock inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak. Den sammanlagda arean på skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m² och har högst 3,0 m till taknock.

Det krävs generellt bygglov för att göra en ändring av en byggnads yttre utseende inom detaljplanerat område. För en- och tvåbostadshus gäller dock kravet på bygglov enbart om det är en väsentlig ändring av byggnadens eller områdets karaktär. Utanför ett område med detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändringar av en byggnads yttre utseende.

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar göra små tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Hör med miljö- och byggenheten för vidare information om just din fastighet.

Utanför område med detaljplan får man under vissa förutsättningar uppföra en komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus utan att det kräver vare sig bygglov eller anmälan till miljö- och byggenheten. Komplementbyggnaden ska vara fristående och placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Hör med miljö- och byggenheten för vidare information om vad som gäller för just din fastighet.

Generellt krävs det bygglov för att uppföra en mur eller ett plank, både inom och utanför ett område med detaljplan. För en- och tvåbostadshus utanför ett område med detaljplan finns det under vissa förutsättningar möjlighet till undantag från kravet på bygglov för mur och plank.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m².

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det krävs dock inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15 m² på en- eller tvåbostadhus. Åtgärden är däremot anmälningspliktig.

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadhus. På ett en- eller tvåbostadshus får man uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov, dock krävs det en anmälan. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs istället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov för säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar, husvagnar eller husbilar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.

Avser uppställningen en längre period än så är åtgärden bygglovspliktig.

Inom ett område med detaljplan krävs det bygglov för ekonomibyggnader. Utanför ett område med detaljplan får en ekonomibyggnad uppföras utan bygglov om den är till för jordbruket, skogsbruket och annan liknande näring. För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till flera olika faktorer.

Bygglovsprocessen för vissa bygglovsbefriade åtgärder kräver anmälan

För de bygglovsbefriade åtgärderna attefallshus, tillbyggnad 15 m² samt inreda ytterligare en bostad krävs att en anmälan görs till miljö- och byggenheten och att startbesked lämnas innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnadsnämndens handläggning av anmälan för dessa åtgärder är mer omfattande än för vanliga anmälningspliktiga åtgärder.

Blanketter finns på Blanketter- och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovshandläggare om du har frågor som berör bygglovsbefriade åtgärder. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2021 09:49

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60