Bygga, bo och miljö

Byggprocessen

När du har sökt bygglov startar byggprocessen. Du får påbörja åtgärden först när du fått startbesked om det krävs i ditt ärende. Därefter följs samråd och platsbesök. Ett slubesked ska utföras innan du får använda ditt bygnadsverk.

I nya Plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadens samt tomtens tillgänglighet redan prövas i bygglovet. I bygglovet anges det om kontrollansvarig behövs för byggnadsåtgärderna samt vem det ska vara. Beslut om lov ska lämnas till sökande inom 10 veckor från och med att alla nödvändiga handlingar kommit in, kan dock förlängas med 10 veckor om ärendet så kräver. Delgivning av lovbeslut sker via kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och via rekommenderat brev. Efter att lovprocessen har avslutats med att lov har beviljats eller efter att en anmälan har gjorts tar byggprocessen vid. I byggprocessen ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas innan du får utföra den åtgärd som du sökt lov eller gjort en anmälan för.

Blanketter finns på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som behöver utföras för den aktuella byggnationen och av vem. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

När alla väsentliga handlingar som nämnts i protokollet från det tekniska samrådet har inlämnats och blivit sammanställda kan kommunen fatta ett startbesked. I startbeskedet fastslås kontrollplanen som ska gälla för byggnationen. Startbesked måste beslutas innan byggarbetena kan påbörjas. Påbörjas bygget innan utfärdat startbesked föreläggs byggherren med sanktionsavgift.

Benämningen som kvalitetsansvarig ändras i nya plan- och bygglagen till kontrollansvarig.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs.

Tillsammans med byggherren upprättas förslag till kontrollplan. KA har till uppgift att granska att byggnationens kontrollplan följs, att nödvändiga kontroller utförs samt måste vara certifierad. Ansvaret har utökats i förhållande till rådande lagstiftning bl.a ska utvärdering göras av byggarbetena inför slutsamrådet vid byggets färdigställande. KA skall vara fristående och måste vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

På Boverkets hemsida kan du hitta certifierade kontrollansvariga i din närhet.

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Det tekniska samrådet ska bättre spegla det som handläggaren och byggherren tillsammans med KA med flera ska gå igenom. Tekniskt samråd behövs inte om det inte behövs någon kontrollansvarig. I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet.

Efter den 2 maj 2011 ska byggnadsnämnden genomföra minst ett arbetsplatsbesök under byggnationstiden. Vid besöken kontrolleras att kontrollplanen och samhällskraven efterlevs. Närvarande är byggherren och kontrollansvarig.

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Här presenterar kontrollansvarige sina noteringar och utlåtanden om byggets uppfyllande av de tekniska egenskapskraven samt eventuella noteringar om själva utförandet. Kontrollplanen måste vara godkänd samt uppfylla samhällskraven för att byggnadsnämnden skall fatta ett slutbesked.

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn. Byggherren får inte ta byggnadsverket i bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Tas byggnaden i bruk innan slutbesked beslutats föreläggs byggherren med en byggsanktionsavgift. Finner byggnadsnämnden att åtgärder kvarstår men ej påverkar konstruktionens säkerhet kan ett s.k. interimistiskt slutbesked beslutas om att byggnaden eller delar av den får tas i bruk tills bristande åtgärder blir godkända. Efteråt kan slutbesked utfärdas.

Hur länge gäller bygglovet?

Byggnationen ska ha påbörjats senast två år efter att beslutet om bygglov vunnit laga kraft.

Byggnationen ska ha avslutats senast fem år efter att beslutet om bygglov vunnit laga kraft.

För att byggnationen ska räknas som påbörjat behöver arbetet med själva husgrunden ha startat, till exempel med formsättning av grundplattan. Det räcker alltså inte med att du påbörjat markarbetena. 

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020 10:34

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60