Bygga, bo och miljö
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)
 • #menuItem($item)

Rivning och återvinning

Ska du riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov.

Vad innebär rivning?

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad är åtgärden ändå att betrakta som rivning.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov för den nya platsen. 

Inom detaljplan

Inom detaljplan krävs det rivningslov om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad eller flytta en byggnad från en plats till en annan (observera att det sedan oftast krävs bygglov för att placera byggnaden på den nya platsen).  

Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser

I dessa områden behöver du inte rivningslov. Men vill du riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad behöver du lämna in en anmälan om rivning.

Vid rivning av komplementbyggnad såsom garage, carport, förråd eller likvärdigt behövs varken lov eller anmälan.

Anmälan krävs dock alltid för rivning av huvudbyggnader såsom enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus, skolor, industribyggnader med flera. 

Rivning av byggnader som inte kräver bygglov

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.  

Information till dig som ska riva och återvinna

Under de senaste månaderna har det kommit bestämmelser som ställer nya krav på återvinning och avfallssortering vid rivning och ny- och tillbyggnad. Miljö- och byggenheten vill informera dig som byggherre och kontrollansvariga om vad detta innebär och vilka tillägg (återvinning och avfallssortering) som behöver tas hänsyn till i kommande kontrollplaner.

Miljö- och byggenheten har tagit fram ett förslag till miljöinventering för entreprenörer och byggherrar kan få ta del utav i era projekt i Markaryds kommun. Miljöinventeringen ska ses som en bilaga till den kontrollplan som kommer att gälla för just ditt projekt.

De nya lagändringarna ska underlätta för återanvändning och materialåtervinning samt möjliggöra säker hantering av farliga ämnen. Lagändringen innebär att:

 • Kontrollplanen/miljöinventeringen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
 • Kontrollplanen/miljöinventeringen ska innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning och hantering av farliga ämnen.
 • Kontrollansvarig ska stötta byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter.
 • För dig med större projekt som erfordrar ett tekniskt samråd behöver byggherren redovisa hur man har identifierat avfall och återanvändbara byggprodukter.

Generellt om de nya bestämmelserna

Enligt avfallshierarkin, som styr hur vi hanterar avfall i Sverige, ska avfall i första hand sorteras så att det möjliggör återanvändning och i andra hand materialåtervinning.

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den som producerar bygg- och rivningsavfall. Bestämmelserna innebär att:

 • den som bygger eller river ska sortera ut följande avfallsmaterial vid källan och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:
  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips
 • det företag som samlar in sorterat bygg- och rivningsavfall ska samla in avfallsmaterialet separat.

Det finns vissa generella undantag från kraven på sortering av dessa material och brännbart avfall vid källan. Det gäller bara om materialen inte går att sortera där. Byggherren måste då lämna avfallet till ett företag som sorterar i efterhand.

Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna och vilka undantag som finns på https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/Nya-regler-for-sortering-av-bygg--och-rivningsavfall/ Länk till annan webbplats.

Vid frågor vänligen kontakta miljö- och byggenheten på telefon 0433-720 00.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

 • Ansökan om rivningslov eller anmälan.
 • Eventuellt även ansökan om bygglov för ny placering.
 • Situationsplan där byggnaden eller delen av byggnaden som avses rivas markeras ut.
 • Kontrollplan för rivning och miljöinventering (går bra att använda sig av föreslagen kontrollplan framtagen av kommunen ifall sökande önskar). Det krävs alltid en kontrollplan för rivning när åtgärden är lov- eller anmälningspliktig.
 • Anmälan av kontrollansvarig (behövs inte om man river i egen regi).

Miljö- och byggenheten kan komma att begära in fler handlingar om så krävs än vad som nämnts ovan.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Blanketter finns på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

 • Det är viktigt att hantera avfallet vid byggnation och rivning på rätt sätt, bland annat ska du, enligt miljöbalken, sortera ut trä, mineraliskt avfall (exempelvis kakel och klinker), metall, glas, plast, gips på den plats där du bygger eller river, alltså där avfallet uppstår. Det finns särskilda regler för undantag och när du kan överlämna sorteringen till ett företag som sorterar i efterhand. I kontrollplanen vid byggnation och rivningar ska det finnas med uppgift om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

 • Det sorterade bygg- och rivningsmaterialet ska lämnas på en återvinningscentral. Du hittar alla SSAM:s återvinningscentraler på https://www.ssam.se/atervinning/atervinningscentraler.html Länk till annan webbplats.

 • Om det finns farligt avfall ska detta hanteras separat. Läs mer om hur du som privatperson ska hantera farligt avfall på https://www.ssam.se/atervinning/farligt-avfall-och-elavfall.html Länk till annan webbplats.
 • Det är viktigt att hantera avfallet vid byggnation och rivning på rätt sätt, bland annat ska du, enligt miljöbalken, sortera ut trä, mineraliskt avfall (exempelvis kakel och klinker), metall, plast, glas, gips på den plats där du bygger eller river, alltså där avfallet uppstår. Det finns särskilda regler för undantag och när du kan överlämna sorteringen till ett företag som sorterar i efterhand. I kontrollplanen vid byggnation och rivningar ska det finnas med uppgift om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

 • Det sorterade bygg- och rivningsmaterialet ska lämnas till ett privat företag som är godkänd avfallshanterare eller till en återvinningscentral (då krävs att du har ett giltigt företagskort). Du hittar mer information för företag på https://www.ssam.se/for-foretag/fastighetsagare-och-verksamheter.html Länk till annan webbplats.

 • Om det finns farligt avfall ska detta hanteras separat. Läs mer om hur företag ska hantera och dokumentera farligt avfall på www.ssam.se/for-foretag.html

Tillstånd enligt annan lagstiftning

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, för att riva en byggnad eller byggnadsdel, kan det krävas anmälan eller tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturminneslagen. 

Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med miljö- och byggenhetens bygglovhandläggare om du har frågor innan du lämnar in din ansökan.

Ansökningar skickas alltid till mbn@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020 14:31

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60