Bygga, bo och miljö

Mätning

När man pratar om olika mätningar, menar man oftast gränsutvisningar, lägeskontroller och husutstakningar.

Felaktig placering av byggnad kan dels leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar dels innebära kostnader för att flytta påbörjat bygge.

En utstakning innebär att en byggnad eller anläggning märks ut på marken.

  • Utstakningen utförs så att byggnader och anläggningar hamnar rätt i plan och höjd i enlighet med gällande detaljplan och beviljat bygglov.
  • Oftast beställer sökanden en grovutstakning av byggnaden innan vi utför finutstakning.
  • Sökanden ska tillhandahålla profilvirke. Sökanden ska också och vara med vid utstakningen för att slå ner stolparna och montera tvärreglarna på rätt höjd, om inte detta förberetts tidigare. Dimension på profilvirket rekommenderas till stolpar 2×4 tum och till tvärreglar 1×3 tum.
  • I enlighet med PBL kan byggherren ansöka om att få utföra sin utstakning i egen regi. Den som ska utföra utstakningen måste genom en ansökan till Markaryds kommun visa att denne uppfyller mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets definition.
  • När ansökan blivit godkänd tillhandahåller kommunen utsättningsdata som krävs för uppdraget. Den externa utsättaren blir debiterad 20 % av den avgift som skulle utgått enligt Kommunens taxa om arbetet utförts i kommunal regi.
  • När byggherren fått sin utstakning utförd ska en måttsatt utstakningsskiss i PDF-format och en koordinatfil i DXF, DWG, PXY eller ASCII- format i SWEREF 99 13 30 och RH 2000 lämnas in.
  • Utstakningsskissen ska innehålla mått på byggnaden och mått till gränser och utsatt höjd (profilhöjd och sockelhöjd) samt fastighetsbeteckning, utsättarens namn och datum för utsättningen. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätta spik eller inmätt färdig grund.

Gränsutvisning betyder att man gör en markering vid tomtgränsen, så både du, din granne och andra vet var tomten börjar och var den slutar. Gränserna har oftast märkts ut tidigare, då kallas det gränsmärke.
När väder och vind gjort sitt ett par år, är det inte ovanligt att dessa har blivit förstörda eller försvunnit, det är då kommunen tar hjälp av en så kallad gränsutvisning för att rekonstruera dina fastighetsgränser. Gränsen markeras med till exempel en trästicka eller med sprayfärg. När man ska göra en gränsutvisning är en förutsättning för att gränserna är fastställda och beräknade, vilket görs av Lantmäteriet. En gränsutvisning får ingen rättskraft, det vill säga att den är inte juridiskt bindande.

Lägeskontroll
Efter en tid i en byggprocess, normalt efter att grunden anlagts, krävs det att man lämnar in en lägeskontroll. En lägeskontroll betyder att vi utför en inmätning av byggnaden och görs för att att säkerställa byggnadens placering i plan och höjd och stämmer överens med vad som angivits i bygglovet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
043372082

Vedad Karupovic

Kart/Mätningsingenjör

vedad.karupovic@markaryd.se
043372134