Bygga, bo och miljö

Gatunamn & Adresser

Kommunen ansvarar för att sätta nya namn på gator, vägar, allmänna platser och kvarter. Kommunen ansvarar också för ajourföring av adresser och lägenhetsinformation, och att adressinformationen registreras till myndighet.

Nya namn på gator och kvarter föreslås av Miljö- och byggenheten, ofta i samband med framtagandet av nya detaljplaner. Förslagen remitteras till Utbildnings- och kulturnämnden och Institutet för språk och folkminnen. Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunfullmäktige fattar sedan beslut i dessa ärenden.

Adressättning
En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. En belägenhetsadress är uppbyggd av två delar: gatu- eller platsnamn och adressplats. Adressplatsen är ett nummer, ibland kompletterat med en bokstav. Nya belägenhetsadresser upprättas och beslutas av Miljö- och byggenheten.

Lägenhetsnummer och andra lägenhetsuppgifter
Fastighetsägare är enligt Lag om lägenhetsregister (2006:378) skyldiga att lämna lägenhetsinformation till kommunen för vidare registrering i lägenhetsregistret. Detta ska i huvudsak göras i samband med hanteringen av bygglov.

Fastighetsägare med flerbostadshus
Ägare av flerbostadshus ska lämna information om byggnadens byggnadstyp, byggnadskategori, nybyggnadsår och ombyggnads- eller tillbyggnadsår. Ägaren ska också lämna förslag till lägenhetsnummer för varje lägenhet, enligt standarden för belägenhetsadresser, samt för varje lägenhet information om antal rum, kökstyp, bostadarea och lägenhetskategori. Uppgifterna fylls i på blankett Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder och skickas till kommunen senast en månad efter det att förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen. Miljö- och byggenheten fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut. Fastighetsägaren ska inom en månad efter underrättelse om beslut skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

Fastighetsägare med småhus
Ägare till småhus som villor och radhus behöver endast lämna information om byggnadens byggnadstyp, byggnadskategori, nybyggnadsår och ombyggnads- eller tillbyggnadsår. Detta görs i samband med bygglovsansökan eller bygganmälan.

Postnummer och postort
Postnummer och postort för en adress tillförs av PostNord AB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:13
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
043372082