Bygga, bo och miljö

Övergripande miljöarbete

Miljöarbetet i Markaryds kommun är en strategisk fråga som hanteras kommunövergripande.  Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 om en övergripande vision: Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun. Under denna vision formulerades fyra målområden där målområdet ”Trygghet och välmående” inkluderar målet ”Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum”.

Markaryds kommun och Länsstyrelsen i Kronoberg undertecknade den
2017-01-31 ett dokument med miljömålslöften som kommunen avser att genomföra och fullfölja under 2017-2020. Dessa löften är:

  • Mindre avfall från våra hushåll
  • Öka inköp av ekologiska och närodlade livsmedel
  • Stimulera hållbart resande
  • Inköp/leasing/hyra av energieffektiva fordon
  • Befintliga Byggnader energieffektiviseras

Kommunstyrelsens planberedning utgör styrgrupp för miljöarbetet, medan det under kommunstyrelsens tekniska förvaltning finns en miljöarbetsgrupp, bestående av företrädare från samtliga förvaltningar. Varje nämnd och förvaltning ansvarar för miljöfrågorna inom respektive nämnds eller
förvaltnings ansvar. Vägledande för hållbarhetsarbetet är Markaryds Agenda
2030 – Plan för arbete med hållbarhetsfrågor
som aktualiserades 2018.
Dessutom arbetar kommunen sedan 2009 efter Klimatstrategi och energiplan
när det gäller energifrågor. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Annica Hegefeldt

Miljöstrateg

annica.hegefeldt@markaryd.se
043372057