Bygga, bo och miljö

Tillfällig övernattning

På senare tid har det blivit allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och dylika objekt i Markaryds kommun används vid tillfälliga övernattningar. Detta sker främst på sommaren i samband med olika typer av ungdomsläger, men förekommer även i andra sammanhang.

När Räddningstjänsten i Markaryd besiktigar ovan nämnda lokaler, vilket vi gör regelbundet, utgår vi ifrån att lokalerna ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom. Kommer det att finnas sovande personer i lokalen gör det att vi ställer högre krav på brandskyddet då det medför en mer komplicerad utrymningssituation.

Anmälan

Räddningstjänsten i Markaryd ska underrättas minst tre veckodagar innan övernattningen äger rum. I anmälan ska följande ingå

 • Arrangör
 • Objekt
 • Tid för nyttjande
 • Säkerhetsansvarig
 • Antal personer
 • Telefonnummer till brandskyddsansvarig

Larm, belysning & vägledande markering
Förläggningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt brandlarm (enligt SBF 110:6, 7 eller 8)) och nödströmsförsörjda nödutgångsskyltar. Undantag medges när förläggning endast sker i markplan; då godtas fungerande brandvarnare i kombination med efterlysande skyltar och tänd belysning i trapphus, korridorer och övriga utrymningsvägar. Oavsett antalet våningsplan ska larmet vara hörbart i samtliga delar som används till förläggning.

Brandredskap
Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

Personantal
Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytan. Ett lämpligt riktvärde är cirka 20 personer per klassrum eller 3-4 kvadratmeter per person. I större salar (typ gymnastiksalar) med många sovande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Utrymning
Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel. För plan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).

Brandskyddsansvarig
Under den tid övernattning förekommer ska det finnas en brandskyddsansvarig som är tillgänglig per telefon dygnet runt. Personen i fråga skall ha en förläggningsplan med uppgifter om antalet personer i respektive rum och byggnad.

 • Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
 • Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får under inga omständigheter lagras i korridorer och trapphus.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
 • Kläder, väskor och andra lösa föremål får ej förvaras i korridorer.
 • Uppställning av husvagnar, containers och dylikt måste ske minst 4 meter från byggnaden.
 • Levande ljus får ej förekomma
 

Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande av byggnaden. Det är den brandskyddsanvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett språk de förstår.
Följande ska ingå: utrymningsvägar, rökning, brand- och utrymningslarm, matlagning, sopförvaring, återsamlingsplats, brandredskap samt ordningsregler. Information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i förläggningssalen.
Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas får ej användas vid övernattning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Anders Johansson

Räddningschef SF

anders.johansson@markaryd.se
043372097