Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Kv Skruven - ändring av detaljplan

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun har den 17 augusti 2020 § 67 antagit Ändring av detaljplan för kv. Skruven (Skruven 1). Justerat protokoll med beslutet har den 19 augusti 2020 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 20 augusti 2020 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 10 september 2020.

I detaljplanen från 2014 är aktuell mark inom Skruven 1 planlagd med ett u-område som inte får bebyggas samt Kvartersmark: E – Transformatorbyggnad, varpå transformatorstationen har flyttats sedan tidigare till nytt område inom planen. Aktuell mark önskas bebyggas vid Hannabadsvägen.

Ändringarna möjliggör för en mer effektiv markanvändning inom fastighet Skruven 1 för att på så sätt kunna utveckla och utöka befintlig kontorsverksamhet med fler kontorsplatser. Ledningarna inom befintligt markreservat på Skruven 1 flyttas inom fastigheten varpå även markreservatet förflyttas till placering där nya ledningar ska förläggas. Detaljplanen från 2014 medgav även markanvändning E – Transformatorbyggnad på två platser, den inaktuella kvartersmarken E – Transformatorbyggnad har därmed tagits bort.

Var finns kv. Skruven (Skruven 1)?

Planområdet är beläget inom västra industriområdet i Markaryd tätort mellan Hyltevägen och Hannabadsvägen, vilket illustreras i bilden ovan.

Laga kraft

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har fått laga kraft 10 september 2020.

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingarna finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57