Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan Kv Skruven 1 Antagande

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun har den 17 augusti 2020 § 67 antagit rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslutet har den 19 augusti 2020 anslagits på kommunens anslagstavla.

I gällande plan är aktuell mark inom Skruven 1 planlagd med ett u-område som inte får bebyggas samt Kvartersmark: E – Transformatorbyggnad, varpå transformatorstationen har flyttats sedan tidigare till nytt område inom planen. Aktuell mark önskas bebyggas vid Hannabadsvägen.

Ändringarnas syfte är därför att pröva möjligheten för en mer effektiv markanvändning inom fastighet Skruven 1 för att på så sätt kunna utveckla och utöka befintlig kontorsverksamhet med fler kontorsplatser. Ledningarna inom befintligt markreservat på Skruven 1 ska flyttas inom fastigheten varpå även markreservatet behöver förflyttas till placering där nya ledningar ska förläggas. Gällande plan medger även markanvändning E – Transformatorbyggnad på två platser, den inaktuella kvartersmarken E – Transformatorbyggnad avses tas bort.

Var finns kv. Skruven (Skruven 1)?

Planområdet är beläget inom västra industriområdet i Markaryd tätort mellan Hyltevägen och Hannabadsvägen, vilket illustreras i bilden ovan.

Antagande

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”antagande”, vilket är illustrerat nedan.

En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inter har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingarna finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57