Bygga, bo och miljö

Kv Skruven 1 granskningshandlingar

Ändring av detaljplan kv. Skruven

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2020-06-15 att ändring av detaljplan för kv. Skruven ska ställas ut för granskning.

I gällande plan är aktuell mark inom Skruven 1 planlagd med ett u-område som inte får bebyggas samt Kvartersmark: E – Transformatorbyggnad, varpå transformatorstationen har flyttats sedan tidigare till nytt område inom planen. Aktuell mark önskas bebyggas vid Hannabadsvägen.

Ändringarnas syfte är därför att pröva möjligheten för en mer effektiv markanvändning inom fastighet Skruven 1 för att på så sätt kunna utveckla och utöka befintlig kontorsverksamhet med fler kontorsplatser. Ledningarna inom befintligt markreservat på Skruven 1 ska flyttas inom fastigheten varpå även markreservatet behöver förflyttas till placering där nya ledningar ska förläggas. Gällande plan medger även markanvändning E – Transformatorbyggnad på två platser, den inaktuella kvartersmarken E – Transformatorbyggnad avses tas bort.

Var finns kv. Skruven (Skruven 1)?

Planområdet är beläget inom västra industriområdet i Markaryd tätort mellan Hyltevägen och Hannabadsvägen, vilket illustreras i bilden ovan.

Vad är granskning?

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”granskning”, vilket är illustrerat nedan. Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade

planförslaget som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Yttrande över detaljplanen kan lämnas vid samråd och granskning.

Förslag till ändring av detaljplan är utställt för granskning fr.om. 2020-06-22 t.o.m. 2020-07-06.

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingarna hålls tillgängliga fr.o.m. 2020-06-22 t.o.m. 2020-07-06 på följande platser:

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och inkomna till miljö- och byggenheten senast 2020-07-06.

  • Digitalt yttrande skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.

Märk rubriken / brevet med ”Yttrande över detaljplan för kv. Skruven.”.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57