Bygga, bo och miljö

Markaryd 62:1 Granskning II

Misterhult 62:1

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2021-01-18 att detaljplan Markaryd 62:1 ska ställas ut för ny granskning, en granskning II.

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexibel detaljplan som utökar användningstyperna och möjliggör användningen bostäder och förskola.

Var finns Markaryd 62:1?

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Vad är granskning?

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”granskning”, vilket är illustrerat nedan. Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Efter avslutad granskning har planförslaget reviderats utifrån inkomna synpunkter samt att en solstudie och bebyggelsesektioner tagits fram. För att remissinstanser och sakägare ska ha möjlighet att yttra sig kring tilläggen ställs planförslaget ut för en ny formell granskning, dvs. granskning II. Förslag till detaljplan för Markaryd 62:1 är utställt för ny granskning fr.om. 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22.

Granskning

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingarna hålls tillgängliga fr.o.m. 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22 på följande platser:

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och inkomna till miljö- och byggenheten senast 2021-02-22.

  • Digitalt yttrande skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.

Märk rubriken / brevet med ”Yttrande över detaljplan för Markaryd 62:1.”.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57