Bygga, bo och miljö

Ny detaljplan Markaryd 62:1 Granskning

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2020-08-17 att detaljplan Markaryd 62:1 ska ställas ut för granskning.

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexibel detaljplan som utökar användningstyperna och möjliggör användningen bostäder, förskola samt trygghetsboende med möjlighet till äldrevård.

Var finns Markaryd 62:1?

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Vad är granskning?

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”granskning”, vilket är illustrerat nedan. Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Yttrande över detaljplanen kan lämnas vid samråd och granskning.

Förslag till detaljplan för Markaryd 62:1 är utställt för granskning fr.om. 2020-08-26 t.o.m. 2020-09-25.

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingarna hålls tillgängliga fr.o.m. 2020-08-26 t.o.m. 2020-09-25 på följande platser:

  • markaryd.se Länk till annan webbplats. (Se Relaterade dokument, längre ner på denna sida).
  • Markaryds kommunhus Adress: Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd.
  • Markaryds bibliotek Adress: Kungsgatan 1, 285 31 Markaryd.
  • Servicekontoret Strömsnäsbruk Adress: Lagastigsgatan 24, 287 31 Strömsnäsbruk.
  • Strömsnäsbruks bibliotek Adress: Nya Åbrovägen 6B, 287 31 Strömsnäsbruk.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och inkomna till miljö- och byggenheten senast 2020-09-25.

  • Digitalt yttrande skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.

Märk rubriken / brevet med ”Yttrande över detaljplan för Markaryd 62:1.”.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57