Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Ny detaljplan Misterhult 2:14

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 26 oktober 2020 § 111 antagit Ny detaljplan för Misterhult 2:14 m.fl. Justerat protokoll med beslutet har den 2 november 2020 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 19 november 2020 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 24 november 2020.

I Markaryds kommun finns behov av tomtmark för etablering av nya företag och det aktuella området är i kommunens översiktsplan utpekat som framtida utbyggnadsområde för industri och handel. Planområdet ligger mellan E4 och Hallarydsvägen nordöst om centrala Markaryd och gränsar direkt till ett befintligt verksamhetsområde. I nuläget är området ej detaljplanelagt. Den nya detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att medge etablering av icke störande verksamheter, kontor, detaljhandel, restaurang, tekniska anläggningar och viss tillverkning. Tillfart och angöring till planerat område sker via Hallarydsvägen.

Var finns Misterhult 2:14?

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum och väster om E4. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Planprocessen

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har fått laga kraft 24 november 2020.

  • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-06-14 t.o.m. 2019-08-16.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2020-02-10 t.o.m. 2020-03-20.
Laga kraft

Laga kraft

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57