Bygga, bo och miljö

Ny detaljplan för Sjögården - antagande

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 30 november 2020 § 129 antagit Ny detaljplan för Sjögården. Justerat protokoll med beslutet har den 7 december 2020 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 8 december 2020 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 29 december 2020.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra utökad bebyggelse för trygghetsbostäder, bostäder, vård och centrumändamål för kv. Enen med hänsyn till platsens stora rekreationsvärden med grönskande natur och sjö.

Var finns kv. Enen, Sjögården?

Planområdet är beläget i centrala Markaryd tätort. Det ligger strax nordost om centrum, vid Getesjöns södra strand. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Planprocessen

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och har fått laga kraft den 29 december 2020.

  • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-11-20 t.o.m. 2020-01-20.
  • Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2020-06-22 t.o.m. 2020-08-21.
Laga kraft

Laga kraft

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida (se Relaterade dokument).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 09:12