Bygga, bo och miljö

Sjögården - granskning

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2020-06-15 att detaljplan kv. Enen, Sjögården ska ställas ut för granskning.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra utökad bebyggelse för trygghetsbostäder, bostäder, vård och centrumändamål för kv. Enen med hänsyn till platsens stora rekreationsvärden med grönskande natur och sjö.

Var finns kv. Enen, Sjögården?

Planområdet är beläget i centrala Markaryd tätort. Det ligger strax nordost om centrum, vid Getesjöns södra strand. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Vad är granskning?

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”granskning”, vilket är illustrerat nedan. Innan kommunen kan fatta beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget göras tillgängligt för granskning. Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Yttrande över detaljplanen kan lämnas vid samråd och granskning.

Förslag till detaljplan för Sjögården är utställt för granskning fr.om. 2002-06-22 t.o.m. 2020-08-21.

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingarna hålls tillgängliga fr.o.m. 2020-06-22 t.o.m. 2020-08-21 på följande platser:

  • markaryd.se Länk till annan webbplats. (Se Relaterade dokument, längre ner på denna sida).
  • Markaryds kommunhus Adress: Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd.
  • Markaryds bibliotek Adress: Kungsgatan 1, 285 31 Markaryd.
  • Servicekontoret Strömsnäsbruk Adress: Lagastigsgatan 24, 287 31 Strömsnäsbruk.
  • Strömsnäsbruks bibliotek Adress: Nya Åbrovägen 6B, 287 31 Strömsnäsbruk.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och inkomna till miljö- och byggenheten senast 2020-08-21.

  • Digitalt yttrande skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.

Märk rubriken / brevet med ”Yttrande över detaljplan för Sjögården.”.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57