Bygga, bo och miljö

Sjögården - Detaljplan

Detaljplan Kv. Enen

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2019-11-15 att detaljplan kv. Enen, Sjögården ska ställas ut på samråd.

Var finns kv. Enen, Sjögården?

Planområdet illustreras inom det lila-färgade fältet i den infällda bilden ovan.

Vad är ett samråd?

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Samråd ska ske med bland annat länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Nedanför illustreras var i detaljplaneprocessen detaljplan kv Enen, Sjögården befinner sig. Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och befinner sig i ”samråd” vilket illustreras nedan. Yttrande över detaljplanen kan lämnas vid samråd samt granskning.

När är samrådet och var kan jag ta del av samrådshandlingarna?

Förslag till detaljplan är utsänt för samråd fr.om. 2019-11-20 t.o.m. 2020-01-20.

Samrådsmöte kommer att äga rum torsdagen den 28 november kl. 17:00-19:00 i kommunhuset i Markaryd.

Digitala handlingar finns att ta del av längre ner på denna sida (relaterade dokument).

Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på följande platser:

  • Markaryds kommunhus, Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd
  • Biblioteket i Markaryd, Kungsgatan 1, 285 31 Markaryd
  • Biblioteket i Strömsnäsbruk, Nya Åbrovägen 6B, 287 31 Strömsnäsbruk

Digitalt yttrande skickas till mbn@markaryd.se och yttrande med post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd. Märk rubriken/brevet med ”Yttrande över detaljplan för Sjögården”.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter, senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagande. Fastighetsägare/styrelser ska informera hyresgäster/boende.

Svar önskas senast måndagen 2020-01-20.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2021 08:57